Kommunikation (Diplomuddannelse i ledelse, valgfag - 4 undervisningsdage med eksamen)

Få redskaber til at arbejde strategisk med at udvikle dine kommunikative kompetencer som leder, blandt andet gennem systematisk refleksion over modtager, situation og kommunikationsform. På fire undervisningsdage kan du her tage en del af en lederuddannelse på diplomniveau med tilhørende skriftlig og mundtlig eksamen (5 ECTS-point).


Undervisningsdage:

 • Fredag d. 21. september 2018 kl. 10.00 – 16.30
 • Tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 10.00 – 16.30
 • Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 10.00 – 16.30
 • Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 10.00 – 16.30

I alt 28 lektioner

Derudover tilbydes to vejledningstimer pr. studerende.

Aflevering af eksamensprojekt:

 • Skriftlig aflevering af eksamensopgave mandag den 3. december 2018 kl. 12.00 (afleveres elektronisk).

Eksamen:

 • Afholdelse af eksamen torsdag d. 13. december og fredag 14. december 2018 (ekstern censur).

Kommunikation er ét af de seks standardmoduler/obligatoriske moduler på Diplomuddannelse i ledelse, og er et rigtig godt værktøj for dig, hvad enten du er erfaren, ny eller kommende leder, mellemleder eller teamleder.

Modulet udvikler og forbedrer dine evner som kommunikator i forhold til både interne og eksterne interessenter. Det skærper din opmærksomhed på og forståelse af sproget og kommunikationens betydning i relation til egen ledelsesmæssig praksis.

Du får styrket din evne til at føre en konstruktiv, strategisk og respektfuld dialog med medarbejdere, borgere/brugere, medier og politisk ledelse.

Du skal arbejde på et praksisnært og samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige teorier, strategier og metoder til belysning af lederskabets kommunikative dimensioner, herunder hvorledes valg af forskellige kommunikative tilgange skaber betydning, både i forhold til egne ledelsesidentiteter samt i forhold til den helhed som lederen er en del af, herunder også i forhold til de målgrupper der er for kommunikationen.

Formål:
Formålet er at gøre dig som leder, i stand til i teori og praksis at forstå og anvende kommunikation som et aktivt ledelsesredskab i en offentlig og politisk styret organisation.

Indhold:
På modulet arbejder du overordnet med disse temaer:

 • Ledelseskommunikation
 • Grundbegreber i kommunikationsteori belyst ud fra forskellige teoretiske tilgange
 • Kommunikationsmodeller i teori og praksis
 • Ledelsesteorier med fokus på kommunikative kompetencer
 • Refleksionsdimensioner i lederskabet.

Undervisningen baserer sig på praksisnære problemstillinger, hvor du og dine medstuderende bidrager med erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis.

Målgruppe:
Modulet henvender sig til alle ledere, mellemledere, teamledere og andre med ledelsesopgaver, både de mere erfarne samt nye og kommende ledere. På modulet tages der udgangspunkt i ledelsesopgaver i offentlige organisationer og virksomheder, men modulet vil også være relevant, hvis du arbejder med ledelse i en privat virksomhed. Modulet er også henvendt til dig, som overvejer at blive leder eller mellemleder og har ambitioner om at arbejde med ledelse.

Form og eksamen:
Undervisningsformen veksler mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde samt øvelser. Cases fra forskellige organisations- og virksomhedstyper bliver inddraget i undervisningen, så vi så vidt muligt rammer din hverdag som leder eller mellemleder.

Der vil være forberedelse til hver undervisningsgang. Du skal forvente et større tidsforbrug på både forberedelse, analyse og opgaveskrivning.

Modulet kan afsluttes med mundtligt forsvar af miniprojekt med ekstern censor og giver 5 ECTS-point (modsvarer i så fald ca. 125 studietimer).

Kim Duus GlovenskiUnderviser:
Kim Duus Glovenski, underviser og konsulent på Kursuscentret KHS og Center for Diplomledelse. Kim er en engageret og særdeles rutineret underviser, der ligger stor vægt på den praktiske anvendelighed af teorier og modeller.

Deltagerpris:

 • Pris for medlemmer af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA : Kr. 6.500,-.

Prisen inkluderer fire dages undervisning, forplejning (morgenbrød, frokostbuffet med en vand, kage samt kaffe, te samt isvand) samt vejledning ved opgaveskrivning og eksamen med ekstern censor.

Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i prisen. Den studerende indkøber således selv inden første undervisningsdag de bøger, som udgør pensum.

Tilmeldingen er bindende. Afmelding efter tilmeldingsfristen er således ikke muligt.

Pensum (forventet):
Kommunikation skaber din organisation / af Heidi Hansen. - Hans Reitzel, 2014. - 2. udgave.

Dialog : en enkel vej til et godt samarbejde / af Michael Højlund Larsen. - L&R Business, 2012.

Modstillinger i ledelse / af James Høpner. - Hans Reitzel, 2017. - 2. udgave.

Den undersøgende leder : metoder til dataindsamling og dataanvendelse / af Jørn Kjølseth Møller, Steen Hvid. - Samfundslitteratur, 2012.

Arrangør:
Uddannelsen udbydes af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA i samarbejde med Kursuscentret KHS og Center for Diplomledelse. Modulet tilbydes som et eksklusivt tilbud til medlemmer af de fire foreninger.

Uddannelsen udbydes af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA.


Om uddannelsen:
Modulet ”Kommunikation” er et af de seks standardmoduler/obligatoriske moduler i Diplomuddannelse i ledelse, som er modulopbygget. Det vil sige, at man kan tage de moduler, man aktuelt har behov for, og i den rækkefølge man ønsker. Det skaber en fleksibel uddannelse, der matcher de udviklingsbehov man har som leder. Du kan følge uddannelsen som et enkeltstående fag eller lade det indgå som en del af en fuld diplomuddannelse i ledelse.


Kommunikation (Diplomuddannelse i ledelse, valgfag - 4 undervisningsdage med eksamen)
21. september. - 20. november 2018
Kl. 10.00 - 16.30
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: 6.500,00
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
23. august 2018
218170

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk