BITA's Generalforsamling samt temadag 2019, afholdt 14. marts 2019

BITA - Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde - afholder temadag og generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 på Odense Rådhus, Lokale 224, 2. sal.
 

Program for temadagen kl. 09.30 – 15.00:

Kl. 09:30 – 10:00 Kaffe, morgenmad og registrering

Kl. 10:00 – 10:15 Velkomst v/ Rubina Afzal

Kl. 10:15 – 11:00 Migrationspolitik i Danmark gennem tiderne og dens indflydelse på debatten om integration og indvandring?

Kl. 11:00 – 11:15 Pause

Kl. 11:15 – 12:30 ”Omar og de andre – vrede unge mænd og medborgerskab”
- forstå et af vort samfunds mest komplekse problemer med utilpassede unge, udfordringerne med radikalisering, bander og optøjer blandt unge med minoritetsbaggrund og deres kamp for anerkendelse

Foredrag v/ sociolog og forfatter Aydin Soei med udgangspunkt i hans bog Omar og de andre. Bogen er en udvidet udgave af Vrede unge mænd, som han udgav i 2011. 

Kl. 12:30 – 13:15 Frokost

Kl. 13:15 – 14:00 Biblioteket som brobygger. Hvordan arbejder man bedst med kulturformidling og integration i en bibliotekskontekst? Hør om, hvordan man holder trit med de mange kulturer og forskelligheder vi møder i vores dagligdag? Behøver vi at blive eksperter på alle kulturer? Hvilke metoder kan vi bruge for at rumme de forskellige kulturer i forbindelse med bibliotekernes integrationsarbejde?

Oplæg v/ Ahmad Joumaa, iværksætter af kultur- og integrationsvirksomheden ” Intergration360°"

Kl. 14:00 – 14:15 Kaffepause

Kl. 14:15 – 14:45 Paneldebat: Biblioteker, integration og perspektiver på faggruppens fremtid. Hvordan sikrer vi, at BITA bevarer sin relevans i en evt. kommende fusion?

Panelet består af medlemmer af BF’s hovedbestyrelse:
Jette Fugl, Københavns Universitet
Sarah E. Hvidberg, Hillerød Bibliotek
Gitte Andersen, Odense Bibliotekerne

Kl. 14:45 – 15:00 Afslutning og afrunding v/ Rubina Afzal

Dagsorden til generalforsamling fra kl. 15.15 – 16.30:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de forudgående kalenderår

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende og kommende kalenderår med forslag til kontingent

5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutningen – forslag skal være bestyrelsens i hænde senest den 31.1. 19 – skriv til Rubina Afzal, e-mail: ruaf@halsnaes.dk

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Valg af stemmeudvalg

Du er velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden forudgående tilmelding.

BITA ledes af en bestyrelsen bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst 7 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratrædelse udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Forslag til ændringer af faggruppens vedtægter skal fremsendes og være BITA i hænde senest den 14. december 2018.

Øvrige forslag skal være fremsendt senest den 31. januar 2019.

Pris for temadagen:
For medlemmer af BITA og BF kr. 650,00
For ikke-medlemmer kr. 750,00

Arrangør: BITA - Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde under BF.

BITA's Generalforsamling samt temadag 2019, afholdt 14. marts 2019
14. marts 2019
Kl. 9.30 - 16.30
Odense Rådhus:
Flakhaven 2
5000 Odense C
BF-Medlem: 650,00
Ikke-medlem: 750,00
7. marts 2019
219073

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk