Nørdernes bibliotek: Nye brugerskabte oplevelser og videndelingsaktiviteter

Af Anne Sofie True, Finn Petersen, Kjetil Sandvik & Thea Storm Pedersen
25.09.2017

 

Brugernes viden blev sat i spil i projekt VoksenNørd, hvor brugerne selv var med til at skabe indhold og nye aktiviteter i biblioteksregi.


Bordrollespillet Bolt Action på Slagelse Bibliotek. Foto Anne Sofie True

Figur-rollespilsentusiaster, amatørfotografer og kapitalismekritikere. Umiddelbart har Slagelse Figur- og Hobbyforening, Herlev Fotoklub og David Harvey-læseklubben på Københavns Hovedbibliotek ikke mange fællestræk. Men i projektet VoksenNørd har alle tre været med til at udvikle og udfolde nye aktiviteter på bibliotekerne. De voksennørdede arrangementer og oplevelser har vist, at der er potentialer for nye samarbejder og nye oplevelsesrum på bibliotekerne: Hvis bibliotekerne tiltrækker nye brugergrupper, så giver det plads til brugergenererede oplevelser. Det karakteristiske ved projektets nørdede tilgang er, at legen og lysten er udgangspunktet for de fællesskaber og aktiviteter, der skabes. Denne tilgang har vist sig at kunne skabe rum for en lang række brugertyper, der – netop fordi det er baseret på interesse – med engagement og virkelyst har været med til at udfolde visionerne for VoksenNørd gennem samskabte aktiviteter.

VoksenNørd har på mange måder været et ambitiøst projekt: Alene at tiltrække nye brugere er en stor opgave, men projektet har ydermere haft en ambition om at lade de nye brugere selv skabe aktiviteterne. Det har krævet store planlægnings- og faciliteringsevner fra bibliotekernes side – ikke mindst i forhold til at stille (sig) til rådighed, være lydhør, give plads til nye ideer og (i hvert fald midlertidigt) ændre sædvanlige praksisser.

VoksenNørd viser, at det er muligt at lade brugerne fungere som både givere og modtagere af oplevelser, lige som de tre cases også demonstrerer, at det er muligt at udvikle nye oplevelser sammen med aktive borgere, der rent faktisk medskaber bibliotekets aktiviteter i en kreativ dialog med biblioteket. Mens det med et projekt af et års varighed ikke er muligt at skabe nok praksis til at sætte gang i dybere refleksioner endsige adfærdsændringer og nye arbejdsgange, så er der i alle tre cases gjort nyttige og gode erfaringer med at inddrage borgerne som aktive medskabere.

Nye oplevelser gennem fælles gøren

Voksennørderne har ikke kun en viden, men også en kunnen, som tilsvarende kan formidles og læres videre. Og i samspillet mellem viden og kunnen opstår der en oplevelse for deltagerne i form af en gøren: Man engagerer sig i fælles handling, i samskabelse. I projektet kommer dette tydeligst til udtryk i casen på Slagelse Bibliotek: Slagelse Figur- og Hobbymalerforenings arrangement handlede ikke kun om at formidle viden og kunnen om bordrollespil, men havde også et særligt fokus på gøren: at dekorere rollespilsfigurer. Derfor var der til dette arrangement et samspil mellem deltagerne og foreningsmedlemmerne. Det formgivne element – at male de små rollespilsfigurer – appellerede til en anden type involvering end de mere dialogprægede elementer af arrangementet og var en fysisk hands-on-aktivitet, der formåede at samle deltagere på tværs af generationer.

Bordrollespillet Bolt Action introduceres af Slagelse Figur- og Hobbyforening. Foto Anne Sofie True

Men alene det at skabe de nødvendige forudsætninger for fællesskab og samskabelse kræver både en holdnings- og praksisændring hos institutionen og hos de ansatte. Det er både noget, som tager tid og kræver adskillige eksperimenter i stil med dem, som VoksenNørd-projektet har gennemført.

Bidragsydere frem for (for)brugere

I VoksenNørd er brugerne – frem for at blive præsenteret for noget – blevet involveret og engageret i både at sætte rammerne for arrangementerne og udfylde dem.

Voksennørderne har formidlet egen viden og kunnen videre. Det har understøttet projektets langsigtede vision om at gøre borgerne til bidragsydere frem for udelukkende at være (for)brugere af oplevelser.

Formen på aktiviteterne, som udgjorde VoksenNørd-forløbet, har ikke været fastlagt på forhånd, men blev defineret i tre individuelt tilpassede forløb af projektets målgrupper. Formålet med denne tilgang har været, at det på sigt skal føre til, at endnu flere aktive borgere indtager rollen som selvstændige medskabere af nye produkter i form af aktiviteter og oplevelser.

I de tre VoksenNørd-cases er ikke-brugere eller sjældne brugere af biblioteket blevet engageret og involveret, og der er blevet skabt nye, brugergenererede oplevelser i biblioteksregi:

På Københavns Hovedbibliotek stod voksennørderne (læseklubben) selv for at tematisere og planlægge arrangementet. Læseklubben havde både sine medlemmer repræsenteret på scenen og blandt publikum. Læseklubben anvendte aktivt egen viden i forhold til at give tilhørerne en oplevelse og fungerede som sådan både som giver af viden og modtagere af en oplevelse.

Bolt Action kræver præcision: Her måles afstande med millimeters nøjagtighed. Foto Anne Sofie True

På Herlev Bibliotek var arrangementet todelt: Den ene del bestod af en udstilling, hvor voksennørderne (fotoklubben) var afsendere af en viden (amatørfotoudstillingen), der over den næste måned gav alle biblioteksbrugere mulighed for at få en oplevelse. Den anden del af arrangementet var et foredrag, arrangeret af fotoklubben, men hvor oplægsholderen var en professionel fotograf. I denne del af arrangementet var fotoklubben også selv modtagere af oplevelsen (som en del af publikum).

På Slagelse Bibliotek blev arrangementet afholdt af voksennørderne (Slagelse Figur- og Hobbyforening), der selv stod for videnformidlingen i forbindelse med arrangementet. Indholdet af figur- og hobbyforeningens arrangement var både en formidling af viden om spillet (Bolt Action), men samtidig et arrangement, hvis indhold var, at foreningen spillede spillet sammen med publikummet. Derved smeltede principperne om formidling af viden og oplevelsesdelen sammen på fineste vis.

På vej mod en samskabt praksisform

VoksenNørd har demonstreret, hvordan en ny model for brugerinddragelse kan tage form: Opskriften på at lave et VoksenNørd-arrangement er at etablere kontakt med en lokal aktør, som kan skabe et arrangement eller en oplevelse, der ellers ikke var blevet skabt i biblioteksregi.

Bolt Action-figurer klar til kamp. Foto Anne Sofie True

At samarbejde om at udvikle og skabe noget nyt er i dette projekt, hvad vi benævner som ambitionen om at samskabe: At bibliotek og borger i fællesskab udvikler og skaber noget, som ellers ikke ville være muligt. I praksis er dette en svær relation, ikke kun borger-til-institution, men helt generelt, fordi den indebærer, at det ikke er den ene parts mål, der forfølges. Målet opstår i fællesskab og ejes af samskaberne – sammen.

I Herlev-casen blev arrangementet grobund for, at relationen mellem bruger og bibliotek kunne opstå. Ud af VoksenNørd-arrangementet – og gennem den fælles planlægning og koordinering af dette mellem forening og biblioteks-facilitator – opstod en fælles idé og vision, som netop nu er i gang med at blive yderligere udformet og snart realiseret: idéen om et pop-up-mørkekammer på biblioteket. På mange måder er det et godt billede på, hvordan en samarbejdsrelation sjældent starter det sted, man drømmer om, men kræver tid og tålmodighed for at kunne udvikle sig derhen. Det at samskabe har i praksis både en dimension af tidslighed (det sker sjældent første gang, fordi der ofte er en tydelig initiering af relationen) og en dimension af åbenhed (det er ikke helt ligetil at indgå i en samarbejdsrelation).
At samskabe i praksis er noget, der kræver tilvænning og tillidsopbygning fra alle involverede parter.


Fakta

Projekt VoksenNørd er blevet til i et samarbejde mellem parterne: Københavns Biblioteker, Herlev Bibliotek og Slagelse Biblioteker. Københavns Biblioteker har været projektejer.

Projektet er blevet fulgt af forsker Kjetil Sandvik (Københavns Universitet), og virksomheden 12byer har ydet rådgivning om processtyring og borgerinvolvering.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og løber fra april 2016 til juni 2017.

Læs mere om projektet her.

Artiklens skribenter

Finn Petersen
Leder af Biblioteksudvikling, Københavns Hovedbibliotek

Anne Sofie True 
Projektleder i rådgivnings- og analysevirksomheden 12byer

Kjetil Sandvik
Lektor ved Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- og Medievidenskab.

Thea Storm Pedersen
Partner i rådgivnings- og analysevirksomheden 12byer 

Skriv en kommentar