Shared Reading åbner dansk sprog og kultur for udenlandske kvinder

Af Cecilie Laskie
19.01.2018

 

Shared Reading – guidet fælleslæsning – er blevet en lystfyldt og meningsfuld vej ind i dansk sprog og kultur for de udenlandske kvinder, som i 2017 deltog i udviklingsprojektet »Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes« på Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne. Projektet har vist, at metoden er velegnet til at give borgere med anden etnisk baggrund end dansk gode læseoplevelser med dansk litteratur, gøre dem til bedre sprogbrugere og udvide deres forståelse for dansk kultur.

Projektet omfattede to læsegrupper, som mødtes otte gange på biblioteket og diskuterede store og små livsspørgsmål med afsæt i litterære tekster.  Deltagerne var alle kvinder med anden etnisk baggrund og danskkundskaber svarende til sprogskolernes uddannelse 3, niveau 5. De blev rekrutteret til projektet i samarbejde med den frivillige organisation Bydelsmødrene i Silkeborg, Helhedsplanen i Silkeborg og LærDansk i Herning. Deres udbytte var så positivt, at evalueringsrapporten anbefaler modellen til andre danske biblioteker. Det samme gør målgruppen.

Hvad er Shared Reading?

I en Shared Reading-gruppe mødes deltagerne et vist antal gange med en biblioteksformidler og diskuterer udvalgte litterære tekster. Deltagerne skal ikke læse teksterne på forhånd. Det er biblioteksformidleren, som vælger og forbereder dagens tekst, læser den højt i gruppen og standser op undervejs for at lade deltagerne diskutere. Der er ikke tale om tekstanalyse, men om diskussion af tekstens indhold og temaer, som man relaterer til sit eget liv og egne erfaringer. Derfor er det vigtigt, at biblioteksformidleren er bevidst om sin spørgeteknik og sin rolle som guide i diskussionen. Det er ikke meningen, formidleren skal være lærer eller optræde som en autoritet med en bedre eller rigtigere fortolkning af teksten end deltagerne. I projektet udviklede vi teknikker særligt målrettet målgruppen.

I de aktuelle forløb var temaerne blandt andet mobning, forholdet mellem kønnene, familieforhold, alder, ensomhed og død, og teksterne var langt fra læse-let-tekster. De var primært af moderne danske forfattere som Dy Plambek, Pia Juul og Jesper Wung Sung. Det vigtigste ved teksterne er, at de er på dansk, og at det er eksistentielle emner – ikke børnebøger, der taler ned til deltagerne.

Shared Reading er allerede en kendt metode. Den er udviklet i Storbritannien af The Reader Organisation og har tidligere været anvendt til forskellige målgrupper på danske biblioteker med flere. I projektet »Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes« var målet derfor at videreudvikle metoden, skabe synergi mellem oplevelse og uformel læring hos den valgte målgruppe og evaluere, om metoden kan bruges til det ønskede formål for målgruppen. Der blev arbejdet med biblioteksformidlernes/læsegruppeledernes rolle og med at styrke deltagernes leksikalske, kulturelle og kommunikative kompetence uden at give køb på den lystbetonede litteraturoplevelse. Desuden blev der udviklet et e-læringsmateriale, som også blev evalueret i projektet.

Litteraturoplevelse og læring i hyggelige rammer

Før læsegrupperne blev etableret og sat i gang, blev der nedsat en fokusgruppe, som gennemførte en test-session. Fokusgruppen var med til at formulere formålet med projektet, og med målgruppens egne ord burde formålet være:   

  • Gode tekster, samtaler og hygge
  • Flere ord og at blive bedre til at deltage i en samtale på dansk
  • Små film og podcasts, som man kan se eller lytte til på sin smartphone, mens man drikker en kop kaffe eller vasker op.

Det hyggelige samvær var vigtigt for deltagerne, og de vurderede selv, at netop den afslappede og uformelle atmosfære fremmede deres læring. Det, vi kan konkludere, er, at målgruppen/deltagerne har lært en masse, uden at lægge mærke til det.  I Shared Reading-gruppen er der tryghed, rummelighed, åbenhed og ligeværdig dialog, og fremfor alt er der ingen rigtige eller forkerte svar. Det er helt anderledes end på sprogskolen, hvor kvinderne – med deres egne ord – kan følge sig utrygge ved, om de siger noget forkert eller ikke består prøverne. I Shared Reading-grupperne sidder man ikke og nørder med tekstanalyse. Det er tekstoplevelse, der tæller, og uanset om man kommer fra Syrien eller Silkeborg, kan man opleve teksterne og spejle sig i dem.

Deltagerne genkender sig selv og problemstillinger i deres eget liv i teksterne, selv om de kommer fra en anden kultur. I dialogen om teksten får de nye perspektiver på deres eget liv, og deres horisont flytter sig. Samtidig får de flere ord, viden og evne til at formulere sig på dansk, uden at de føler, de går i skole. De oplevelsesorienterede e-læringsobjekter kalder de selv »ordgaver« eller »sproggaver«.

E-læringsmaterialer styrkede udbyttet

I forbindelse med projektet blev der udviklet e-læringsmaterialer, der skal bruges individuelt som supplement til gruppesessionerne.

E-læringsmaterialet bestod af:

  • En serie videoer af 3-5 minutters varighed med overskriften »Filmpoesi i Midtjylland«
  • En serie podcastindslag af 3-5 minutters varighed med overskriften »Verdenskunst i Midtjylland«
  • To podcasts med titlen »Tag ordet«, hvor tre personer diskuterer et aktuelt, men ikke for komplekst tema, og gør brug af en række introducerende fraser, man kan få brug for i en diskussion.

E-læringsmaterialerne tager ikke direkte afsæt i de tekster, som gruppen læser, men fungerer som kulturprodukter i deres egen ret. Derfor kalder vi dem oplevelsesorienterede e-læringsprodukter. Deltagerne kan ved at bruge dem styrke deres sproglige kompetencer og ordforråd, så de bliver bedre i stand til at læse og forstå teksterne.

Det var intentionen, at deltagerne også selv skulle producere en lille podcast med en diskussion som i Tag Ordet. De skulle optage den på mobiltelefon derhjemme og benytte nye ord og fraser, de havde lært. Det viste sig dog at være for stor en udfordring, og ingen af deltagerne fik lavet deres egen podcast. Vi kan altså konkludere, at de receptive e-læringsobjekter fungerede godt, men at det produktive objekt var for svært at passe ind i hverdagen for deltagerne.

Positiv evaluering

Evalueringen af projektet viste, at deltagerne ud over at hygge sig og stifte bekendtskab med kvalitetslitteratur reelt fik udvidet deres ordforråd og sproglige kompetencer. Tilegnelsen af nye ord varierede fra 50 til 100 procent af de udvalgte ord og fraser. Deltagerne opnåede desuden kulturelle kompetencer i form af indsigt i dansk kultur og forståelse af kulturforskelle, uden at der var tale om en egentlig målrettet diskussion af dansk kultur. De fremhæver selv, at det uformelle læringsmiljø med biblioteksformidlere som læsegruppeledere i biblioteksrummet uden målstyrede krav og eksamen har styrket deres læring i et forløb med fokus på lystbetonet oplevelse. Deltagerne har alle deltaget i deres egen tid og er rekrutteret efter frivillighedsprincippet.


Læs mere


Forløbet »Sproguniverser med Shared Reading« er frit tilgængeligt på Herning Bibliotekernes hjemmeside.

Materiale om projektet »Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes« kan findes i Bibliotekernes Projektbank.

Projektet blev gennemført af bibliotekerne i Herning og Silkeborg med cand. mag. Cecilie Laskie som projektleder og fagkonsulent. Det blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2017, og lektor Niels D. Lund fra Institut for Informationsstudier ved Københavns Universitet var tilknyttet som følgeforsker.   

Skriv en kommentar