Fællessang+ - sang, samtale og fællesskab

Af Anette Koue
Bibliotekar DB
05.02.2019

 

Sangbog til fællessang
Kulturaktiviteter som katalysator for meningsfulde fællesskaber og sundhedsfremme nuanceres i disse år.

Folkebibliotekerne er med på kultur- og sundhedsvognen med erfaringer fra blandt andet metoden guidet fælleslæsning. Med projekt Fællessang+ har målet været at afprøve potentialerne i at kombinere fællessang med samtale som en vej til at bringe mennesker sammen og styrke livsglæden hos deltagerne.

Horsens, Randers og Viborg Bibliotekerne har sammen med lokale og eksterne samarbejdspartnere udviklet et koncept, der kan udrulles til andre biblioteker, som ønsker at afprøve nye veje for musikformidlingen og aktiviteter i fællesskab. Metoden kalder vi guidet fællessang.

Sang, samtale og fællesskab
De seneste år har interessen for fællessang været støt stigende, og gevinsterne er mange, når vi synger sammen. På det psykologiske plan kickstarter sang lykkefølelse og velvære. Mange føler sig mere positive og aktive efter at have sunget. Desuden er sang en effektiv måde at bringe mennesker sammen på. Når vi synger sammen, bidrager alle til fællesskabet, og alle kan være med uanset alder og køn. Uanset hvor vi kommer fra, eller hvad vi kommer af, kan vi være med. Sang spreder glæde, især hvis man selv er med som deltager. I Fællessang+ har formålet været at finde en ny metode for musikformidlingen, som opleves involverende, styrker fællesskabet og samtidig fremmer livskvalitet og trivsel hos deltagerne.

Guidet fællessang
Projektet har rod i nogle af bibliotekernes kerneydelser; nemlig litteratur og musik. Inspirationen er fundet i Læseforeningens metode kaldet guidet fælleslæsning. Her foregår læsningen i en mindre gruppe, og undervejs holdes der pauser for sammen at reflektere over det læste.

Metoden guidet fællessang er dog hverken korsang eller fælleslæsning, men inddrager elementer fra begge koncepter, hvor der veksles mellem sang og samtale. Undervejs i de guidede samtaler, som ligger mellem fællessangene, udfoldes tekst og melodi. Når vi synger sammen, sker der en masse, og der er meget at samtale om, når tekst og melodi åbnes. Hvilken følelse sætter eller vækker melodien hos os? Hvilke minder forbinder vi med sangen? Hvad er det egentlig, vi står og synger? Hvad undrer os? Hvad begejstrer os? Hvad forstår vi hver især ved ordene og teksten?

De fleste kender Jeppe Aakjærs:
”Ole sad på en knold og sang
Tralalalalalalalalala
Får og beder omkring ham sprang
Tralalalalalalala”

Gad vide, hvor mange der synger ’geder’ i stedet for ’beder’? Og hvad er egentlig en ’frytle’, som er et ord, der dukker op i ’Stille hjerte, sol går ned’? Alt, hvad sangen får os til at tænke på, vækker af minder eller får os til at føle, kan vi tale om. Begynder vi først at dykke ned i den danske sangskat, så er der en hel stribe af skønne og mærkværdige ord og begreber, vi kan fordybe os i. Og der er sange, vi kan synge kvikt og kækt, men vælger vi at sætte tempoet ned, så opleves sangen ganske anderledes, og sætter os i en anden stemning.

Endelig har mange et nært forhold til sange, som vi har sunget igennem opvæksten og voksenlivet. Sange, som får en særlig betydning.

"Jeg kender rigtig mange sange udenad, men nogle gange var nåååå, hvad er det egentligt at vi synger? Og det har vi haft tid og mulighed for at snakke om. Det synes jeg har været godt"
– Deltagerkommentar.

"En større forståelse af den danske kultur og det danske sprog og den variation, der er i det og overførte betydninger og talemåder… man kommer jo lidt mere i dybden med det (…) og det gav mening"
– Deltagerkommentar.

Det gode samarbejde
Projektet var et samarbejde mellem Randers, Horsens og Viborg Bibliotekerne. Sangens Hus fungerede som vejledende samarbejdspartner sammen med Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS) ved AAU, som også stod for den afsluttende evaluering. Dertil kommer en række lokale samarbejdspartnere. I Viborg deltog Sundhedscenter Viborg. I Horsens indgik Headspace Horsens, som er et rådgivningstilbud for børn og unge, samt Sund By. Randers samarbejdede med Bysekretariatet, som blandt andet arbejder med Bydelsmødrene i Nordbyen.

Målgrupper og rekruttering
”I Randers valgte vi at samarbejde med ’Bydelsmødrene’ – en kvindeklub med både danske og udenlandske medlemmer, der holder til i Randers Nordby. Vi blev inviteret med til medlemmernes faste mødedag, og i løbet af de 4 mødegange nåede vi at synge sange med afsæt i temaerne barndom, høst/efterår, kærlighed og liv. Temaer, som gav anledning til gode samtaler, og i en form, som åbnede for et fint og givende samvær”
- Mik Stegger, Randers Bibliotekerne.

Horsens rekrutterede deltagere via pressemeddelelse og hjemmeside. Straks efter omtalen i de lokale aviser strømmede tilmeldinger ind. Gruppen bestod af 9 kvinder og 3 mænd med en gennemsnitsalder på 68.

”Vi måtte afvise rigtig mange interesserede borgere, da en guidet fællessang-gruppe ikke fungerer optimalt, hvis der er for mange i den. Der skal være plads til, at alle kan tale, og der skal være plads til, at gruppen kan opbygge tryghed og nærvær”
- Nina Wegner, Horsens Bibliotekerne.

Viborg etablerede to grupper. Én gruppe blev rekrutteret gennem de traditionelle kanaler og mødegangene blev afholdt på biblioteket. Yngste deltager var i slut 20´erne, ældste 70+. En anden gruppe bestod af enlige mænd i landsbyen Møldrup, som Sundhedscenter Viborg pegede på. Mødegangene blev afholdt i det lokale fælleshus.

”Det har været ganske interessant at opleve, hvor forskelligt samtalerne har udviklet sig, selvom vi har sunget de præcis samme sange i begge grupper. Heldigvis er der ikke et facit, så der er plads til, at det, der fylder hos det enkelte menneske, kan få lov til at folde sig ud”
- Kathrine Sørensen Bech, Viborg Bibliotekerne.

Fællessang gruppe

Tilgang og nye kompetencer
Hvert bibliotek fik hjælp af en sangkonsulent fra Sangens Hus, og undervejs var der workshops, hvor bibliotekarerne fik øvet det at lede fællessang og indtage facilitatorrollen. Bibliotekarerne skulle turde gå forrest, når tonerne drillede og sangen skulle ’genstartes’. At udvise empati, opmærksomhed og nysgerrighed i mødet med deltagerne viste sig at være nogle af de relevante menneskelige kompetencer.

Der blev arbejdet intenst med:
  • Guidens rolle og værtsskab
  • Sangkompetencer og facilitering
  • Sangkendskab og sangvalg
  • Musikkens "sprog" - hvordan taler vi om musik uden fagligheden?
  • Forståelse for sammenhæng mellem musik og tekst
Hvert bibliotek indledte med to testforløb, inden det egentlige program startede. Hovedforløbet bestod af 4 mødegange over 4 uger af 1½ - 2 times varighed. Til hver mødegang forberedte bibliotekarerne et program med samtale- og sangøvelser og faciliterede sangen og samtalen. Forløbene blev gennemført med og uden akkompagnement.

Igen er det vigtigt at fastslå, at guidet fællessang ikke handler om skønsang. Det handler derimod om glæden ved at synge sammen i en lille gruppe og i en tryg ramme, om nærvær og aktiv deltagelse i en kulturel oplevelse, hvor alle synger med hvert sit næb, og om at lytte og dele tanker og minder. Heri ligger projektets omdrejningspunkt og projektdeltagernes fælles mål, nemlig i en fælles interesse for sangen og fællessangens muligheder for menneskers trivsel.

Opsummering
Fra evalueringen er det værd at fremhæve:
• At deltagerne var begejstrede for formen
• At deltagerne har fået en bedre tekstforståelse
• At der blev formet relationer undervejs mellem deltagerne, men at programmets længde ikke skabte en optimal ramme for at udvikle konkrete bekendtskaber

Spørgeskema og fokusinterviews med deltagerne viste, at guidet fællessang i det afprøvede format var velfungerende, og at deltagerne var positive overfor metoden. Mere guidet fællessang er blevet efterspurgt af flere deltagere, hvilket viser at aktiviteten imødekommer et behov og opleves som meningsfuld. Endelig har projektet vist værdien i at indgå i parløb med eksterne samarbejdspartnere og eksperter, når nye spændende bibliotekstilbud skal udvikles til gavn for borgerne.

”Der var en dybde i det møde, som ikke mindst opstod, fordi vi var sammen om musikken - og alt det rundt om den. På den måde er der et kæmpe potentiale i den her form for udvidet fællessang. Både fordi den binder endnu mere sammen socialt i forhold til almindelig fællessang, og fordi den tilføjer nye dimensioner til oplevelsen af de sange, man synger”
– Mik Stegger, Randers Bibliotekerne.

Projektejer: Viborg Bibliotekerne
Finansiering: Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2018
Antal deltagere: Omkring 40 deltagere fordelt på 4 hold
Antal mødegange: 4 gange af 1½ - 2 timers varighed
Samarbejdspartner:
• Sangens Hus
• NOCKS (Nordjysk Center for Kultur og Sundhed) - Aalborg Universitet
• Headspace Horsens
• Sund By Horsens
• Sundhedscenter Viborg
• Bysekretariatet i Randers
• Horsens Kommunes Biblioteker
• Randers Bibliotek
• Viborg Bibliotekerne
Projektperiode: 1. marts 2018 – 1. marts 2019


 

Skriv en kommentar