Lederens forskellige roller

27-05-2014 af Sabrine Mønsted
Som leder skal du mestre forskellige roller for at løse opgaverne og understøtte medarbejderne bedst muligt. En ny rapport fra Mandag Morgen kommer med et bud på fem nye ledelsesroller.
Udforskeren, initiativdyrkeren, meningsdanneren, netværkssmeden og effektjægeren. Ledelse i dag er blevet mere kompleks, blandt andet fordi mange velfærdsopgaver løses i samarbejde med private virksomheder, frivillige og borgere og på tværs af fagområder. Det kræver nye måder at være leder på. 

Ugebrevet Mandag Morgen har i rapporten Leder på kanten identificeret fem nye roller, som en leder kan bruge. Kunsten for lederne bliver at kunne træde ind og ud af rollerne alt efter, hvilken opgave og samarbejdspartner, de står overfor.  

I rapporten er de fem roller defineret således: 

  • Lederen skal være udforsker, der leder på grundlag af kvalificerede fornemmelser og anelser frem for på grundlag af manualer og retningslinjer. Udforskeren er ikke bange for at være tydelig om usikkerheden. 
  • Lederen skal være initiativdyrker, som tør sætte ini¬tiativer i gang uden at vide, hvor de ender. Det gælder både egne og andres initiativer, og initiativdyrkeren er opmærksom på ikke at stå i vejen.
  • Lederen skal være meningsskaber, som formår at enga¬gere og motivere såvel egen organisation som borgere og samarbejdspartnere omkring kerneopgaven.
  • Lederen skal være netværkssmed, som er god til at tænke andre aktører ind i opgaveløsningen. Netværks¬smeden har et skarpt blik for, hvordan forskellige res¬sourcer og fagligheder kan bringes positivt i spil. 
  • Lederen skal være effektjæger, som holder øje med økonomi, delmål og leverancer. Effektjægeren udvikler de eksisterende redskaber og styringsværktøjer, så de understøtter den overordnede kurs, uden at de bliver et mål i sig selv.

Find rapporten Leder på kantenwww.mm.dk 

Skriv en kommentar