Bøger om ledelse

Her finder du en række links til de nyeste bogudgivelser om ledelse

Oktober 2018
   

Kampen om fremtiden / Gyldendal Business. 2018.
208 sider
ISBN: 9788702269277

Teknologi er hverken ven eller fjende. Det afgørende er, hvem der bruger kunstig intelligens, og hvad de bruger den til. Kampen om fremtidens magt og markeder er startet, og kunstig intelligens spiller en af hovedrollerne.

Bogen giver en grundig indføring i, hvad kunstig intelligens er, og hvordan den kan bruges.

   Kampen om fremtiden
“Meningsskabelse, organisering og ledelse” af Sverri Hammer og James Høpner.
Saxo. 2014.
239 sider
ISBN: 9788759317884

Introducerer til Karl E. Weick, der er kendt som en af nyere tids største samfundsvidenskabelige karakterer.

Bogen “Meningsskabelse, organisering og ledelse”, der er skrevet af Sverri Hammer og James Høppner, handler om de tre største temaer Weick især har beskæftiget sig med: Organisering, meningsskabelse, strategisk ledelse og forandringsledelse.


   
September 2018
   
 
Kommmunikation, organisation og ledelse / Christian Lima
Hans Reitzel. 248 sider.
ISBN: 9788741201610

Organisationsteori, managementteori og kommunikationsteori er i dag virksomme diskurser i moderne, offentlige organisationer, men ofte leverer de ikke en grundlæggende forståelse af organisationers dynamiske liv. Med Kommunikation, organisation og ledelse tages der udgangspunkt i praksis og måden, hvorpå den sociale organisering sker i organisationen.   Kommunikation, organisation og ledelse
Strategisk ledelse i det offentlige / af Kurt Klaudi Klausen
Gyldendal Business. 365 sider.
ISBN: 9788702162103

Strategisk ledelse er at stille de eksistentielle spørgsmål, tage fremtiden alvorligt og forsøge at foregribe og forme den.

Det er fint nok at knokle med at optimere driften og at skabe en god arbejdsplads med motiverede medarbejdere, men det er langt fra tilstrækkeligt. Den offentlige leder skal sætte sig i spidsen for at skabe en offentlig sektor, der ikke blot er produktiv og effektiv. Lederen skal også formå at nytænke og genopfinde sin organisation.


   
August 2018:    
Ledelsens indvendighed og etik / af Ole Dissing;
DJØF Forlag. 170 sider.
ISBN: 9788757418651

Med den stigende globale, samfundsmæssige og organisatoriske kompleksitet bliver bevidst ledelsesmæssig etik en nødvendighed. Ledelsens indvendighed og etik er mest af alt en bog om ordentlighed. Den beskriver, hvordan etikken opstår og konstrueres, når værdierne taler med den forretningsmæssige virkelighed. På et integreret systemisk og buddhistisk filosofisk grundlag redegør bogen for den organisatoriske virkelighed og hvordan denne kan gentænkes. Den beskriver også med udgangspunkt i det intuitive, hvilke alternative ledelseskompetencer, der er mulige og nødvendige i den nye virkelighed og hvordan disse kan tilføre ånd til måden, hvorpå man driver virksomhed.
 
   Ledelsens indvendighed og etik
Ledelseskrise i konkurrencestaten/ af Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard Knudsen
DJØF Forlag. 258 sider. 2015.
ISBN: 97887412615468

Den kolde krigs afslutning, en accelererende internationalisering og EU's udvikling har medført en række nye vilkår og udfordringer for den danske velfærdsstat. Nogle iagttagere hævder, at velfærdsstaten de seneste 20-25 år har gennemgået en forvandling hen imod en konkurrencestat, hvor spørgsmålet om at øge Danmarks konkurrencekraft er centralt for velfærdsstatens overlevelse. Disse forandringsprocesser har også konsekvenser for den politiske og administrative ledelse af landet, og derfor er netop ledelsen af den offentlige sektor kommet i fokus, da denne for mange indeholder nøglen til, at velfærdsstaten kan udvikles og overleve.
 
   Ledelseskrise i konkurrencestaten
Juni 2018:    
Ledelsesdilemmaer/ af Rikke Kristine Nielsen, Anne-Mette Hjalager, Henrik Holt Larsen, Frans Bévort, Thomas Duus Henriksen & Signe Vikkelsø
DJØF Forlag. 220 sider.
ISBN: 9788757440829

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.
 
   Ledelsesdilemmaer
Strategi og styring med effekt, Danske erfaringer/ af Per Nikolaj Bukh (red.) & Karina Skovvang Christensen (red.)
DJØF Forlag. 420 sider.
ISBN: 9788757438628

I alle dele af den offentlige sektor er det centralt at diskutere effekt og nye styringsformer, der sætter fokus på, hvordan der skabes mere værdi for borgerne. Det gælder i særdeleshed i regionerne, hvor værdibaseret sundhed præsenteres som det fremtidige styringsparadigme, og i kommunerne, hvor effekt i stigende grad indgår i analyser, strategier og nye budgetmodeller. Bogen præsenterer elementerne i den ledelsesmæssige infrastruktur for fremtidens velfærdssamfund og giver inspiration til arbejdet med effektbaseret strategi, ledelse og styring i alle dele af den offentlige sektor.
 
   
Maj 2018:    
Oprøret på CBS / af Jens Frøslev Christensen.
Forlaget Samfundslitteratur. 246 sider.
ISBN: 9788759324769

Oprøret på CBS giver en førstehåndsbeskrivelse og analyse af det oprør, som udfoldede sig bag kulisserne på CBS i de første måneder af 2011 og førte til den daværende rektors og bestyrelsesformands afgang. Oprøret på CBS blev i dele af pressen fejlagtigt tilskrevet en ulovlig fusion. Men ledelsen begik ingen ulovligheder, og fusionen var ikke den centrale årsag til oprøret.

   Oproeret på CBS
Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag / af Morten Münster.
Forlaget Gyldendal Business. 1. udgave. 312 sider.
ISBN: 9788702243581

Mennesker i den virkelige verden opfører sig sjældent som de mennesker, vi bygger strategier til. De gør ikke, som vi har planlagt, de skal gøre. Faktisk modarbejder vi menneskets biologi og psykologi, når vi insisterer på, at gode argumenter, brændende platforme, klassisk change management, pjecer, kampagner og fællesmøder er vejen frem. Morten Münster omsætter i "Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag" de seneste 40 års forskning i menneskers adfærd til en lettilgængelig metode i fire trin – og giver en håndsrækning til alle ledere og medarbejdere, som leder efter alternativer til de gængse virkemidler. Men hvad er det for en indsigt, der her er tale om? Svaret er adfærdsdesign. Morten Münster giver dig en evidensbaseret tilgang til at ændre adfærd, og når du har læst Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag, kan du også gøre den til din.

   Jytte fra marketing
Marts 2018:    
At lede efter kompleksitet: Når ledere tager deres erfaringer alvorligt / af Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen.
Forlaget Mindspace, 2017. 236 sider.
ISBN: 9788793535107

At lede efter kompleksitet er en bog til ledere, der ønsker at tage kompleksiteten i organisationer alvorligt – både som en ledestjerne og som et vilkår, der skal håndteres. Inspireret af Ralph Staceys kompleksitetsteori, der er en stærk stemme mod New Public Management-bølgens styrings- og ledelsestænkning i den offentlige sektor, beskrives kompleksitet både som det, der driver organisationer frem, og som det, der opstår mellem mennesker i organisationer.

   
Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer / af Tina Øllgaard Bentzen.
Djøf Forlag, 2018. 190 sider.
ISBN: 9788757437997

Debatten om, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes kører på fulde drøn i disse år, og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Denne bog handler om, hvad tillidsbaseret styring og ledelse er og om det svære spring fra ambition til praksis. Tilliden er attraktiv, fordi den øger engagement og sænker transaktionsomkostningerne i organisationen. Men tillid hænger også uløseligt sammen med risiko, som kræver en række overvejelser i den offentlige organisation.

   
Feedback og konflikthåndtering - Systemisk anerkendende dialog i teori og praksis / af Lars Borgmann.
Hans Reitzels Forlag, 2018. 150 sider.
ISBN: 9788741261584

I en verden, hvor øgede indre og ydre krav går naturligt hånd i hånd med en lind strøm af forandringer og evige organisatoriske omstillinger og tilpasninger, har vi mere end nogen sinde tidligere i vores sameksistens brug for at kommunikere bedre og mere præcist for at lykkes med vores opgaver. Det gælder uanset om vi taler om jordens fremtid, organisationens korte og langsigtede mål eller det lille teams evne til at trives i det indbyrdes samarbejde.

   
Februar 2018:    
Robust i en uforudsigelig fremtid / af Birgitte Dam Jensen.
Gyldendal Business, 2018. 208 sider.
ISBN: 9788702248753

Denne bog handler både om nedstyrtende fly og gidseltagninger og om, hvordan du bevarer dig selv – dit helbred, din livsglæde, din empati og din handlekraft – i en accelererende og uforudsigelig moderne verden. Her kan vi inspireres og lære af mennesker, der har klaret meget vanskelige situationer, for robust adfærd er grundlæggende den samme, uanset hvilken form for pres og stress, der er tale om. Bogen er baseret på 15 års erfaring i at undervise og træne soldater, skuespillere, medarbejdere, ledere og politikere i at fastholde det bedste og sundeste i sig selv, når de er under pres.

   
Stoicisme og ledelse: At lede og blive ledet / af Troels Engberg-Pedersen.
Akademisk Forlag, 2017. 96 sider.
ISBN: 9788750051596

Hvad er god ledelse? Denne bog besvarer spørgsmålet ved at klone to fremtrædende nordamerikanske ledelsesteoretikere, Henry Mintzberg og Joseph A. Raelin, med antik stoisk filosofi. Bogen argumenterer for nødvendigheden af at udskifte top down-ledelse med ledelse bottom up, der vil vise sig frugtbar både på bundlinjen og i et godt arbejdsliv for alle. Bogen henvender sig til såvel ledere (ikke mindst mellemledere) som alle, der selv bliver ledet.

   
Gør det rigtige rigtigt: Brug din tid som en effektiv leder / af Laura Stack.
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 268 sider.
ISBN: 9788771584936

Tænkning, team-fokus og taktisk arbejde udgør de tre T’er i effektiv – og efficient – virksomhedsledelse. Kunsten er ikke blot at gøre det rigtige, men at gøre det rigtige rigtigt. Det handler om både at være effektiv og efficient. Og det handler både om management og om ledelse. Denne bog er en hyldest til den store, nu afdøde, ledelsesforsker Peter Drucker og et supplement til hans arbejde gennem mere end et halvt århundrede. Laura Stack forsyner hermed den moderne leder med højaktuelle principper for time management på alle organisationsniveauer. 

   
Januar 2018:    
Ledelse og medarbejdere: Samarbejdets psykologi / af Jacob Alsted og Ditte Haslund.
Samfundslitteratur, 2018. 376 sider.
ISBN: 9788759331149

På den ene side er glæden ved at skabe og samarbejde, stoltheden over gode resultater og udfordringen ved at nå nye mål helt afgørende drivkræfter, når mennesker arbejder. Men på den anden side er fænomener som magt og afmagt, konkurrence, ubehag, tvivl og såret selvrespekt lige så almindelige, når mennesker skal samordne aktiviteter og indordne sig under hinanden. Med udgangspunkt i psykodynamiske og systemiske perspektiver behandler forfatterne relationerne mellem ledelse og medarbejdere samt præsenterer begreber og metoder til at forstå og arbejde med dette forhold.

   
Den digitale borger / af Morten Hjelholt og Jannick Schou Hansen.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 172 sider.
ISBN: 9788741268125

Digitaliseringen af velfærdsstaten påvirker i større eller mindre grad alle. Men hvad vil det sige at blive gjort til og være en digital borger? Hvilke fortællinger, perspektiver og blikke er der på den digitale borger i dag? Og hvordan håndterer det enkelte individ disse nye forventninger i sin dagligdag? Disse spørgsmål undersøger forfatterne i denne bog ved at sætte fokus på den digitale borger som en grundlæggende ny politisk figur i den danske velfærdsstat.
   
Det brændende engagement: Videnmedarbejderen mellem performancemåling og fællesskab / af Jakob Skov.
Gyldendal Business, 2017. 160 sider.
ISBN: 9788702073393

Hvad sker der med os, når vi i tiltagende grad bliver udsat for målinger og evalueringer? På den ene side tilbyder videnvirksomheden generøst frihed, udfoldelsesmuligheder, identitet, tillid og fællesskab, mens den på den anden side spinder medarbejderen ind i et virvar af performancemålinger og evalueringer der pirker til den iboende usikkerhed og angst for ikke at være god nok, og lukker mulighederne for fællesskabet. Det brændende engagement beskæftiger sig med paradokset mellem performancemåling og fællesskab i videnvirksomheden, hvilket kan have store omkostninger for medarbejderens trivsel.

   
December 2017:    
Eksistentiel ledelse / af Mette Vesterager. 
Hans Reitzels Forlag, 2017. 210 sider.
ISBN: 9788741268866.

Vejen til et stærkere personligt lederskab går først og fremmest gennem en forståelse af den menneskelige eksistens. Eksistentiel filosofi peger på, at vi som mennesker er underlagt nogle grundvilkår som frihed, forbundethed, ensomhed, tid, krop, meningsløshed og død. Det er grundvilkår, der ofte bliver sat på spidsen i ledelse. Eksistentiel ledelse er en guide til at undersøge og forstå, hvordan grundvilkårene påvirker dit konkrete lederskab, og hvem du er som menneske og leder.
   

Tekster til organisationsanalyse / af Tine Murphy og Christian Frankel. Samfundslitteratur, 2017. 577 sider.
ISBN: 9788759327432.

Tekster til organisationsanalyse
samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Forfattere som Max Weber, Frederick W. Taylor, James G. March, Edgar H. Schein, Henry Mintzberg og Karl E. Weick indgår mange steder som fast pensum på organisationsfag, og er her de samlet i én bog. Tilsammen tilbyder teksterne afsæt for analyser af en lang række aspekter af organisationer, såsom struktur, kultur, ledelse, beslutningsprocesser, magt og sensemaking. 

   
Iværksætter: Hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder / af Mads Faurholt og Lars Tvede.
Gyldendal Business, 2017. 348 sider.
ISBN: 9788702213591.

Mere end 30 virksomheder! Så mange har Lars Tvede og Mads Faurholt stiftet. De to serieiværksættere har nu samlet deres erfaringer i denne bog, der kommer hele vejen rundt om iværksætterlivet. Og giver stof til eftertanke til enhver, der vil begynde eller er begyndt som iværksætter: Hvad man skal vide om sig selv som iværksætter, sin virksomheds ideer og finansiering og om sit team og sin virksomhedskultur.
   
November 2017:    
Beslutningsstrategi: Adfærdsøkonomi som katalysator for vækst / af Sally Khallash.
Djøf Forlag, 2017. 312 sider.
ISBN: 9788757438857.

Denne bog handler om at lære de strategier, der gør det lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i beslutningsteori, internationale virksomhedscases og strategisk problemløsning skærper bogen bevidstheden om effekterne af vores kognitive biases og peger på, hvordan du kan skabe forbedringer i både strategi og eksekvering.
   
Ledelse i perspektiv II: fra lukkede til åbne organisationer / af Preben Moeslund.
Hans Reitzels Forlag, 2016. 248 sider.
ISBN: 9788741264516.

Organisationer bliver stadig større og med grænser, der via netværk flyder ud i forhold til det omgivende samfund. Derfor handler ledelsesopgaven nu om at holde sammen på organisationen, der bliver løsere koblet internt og fastere koblet til omverdenen. Bogen belyser organisatorisk ledelse på tværs af interne og eksterne skel, og fokus er på emner som ledelse af beslutningsprocesser, kulturel forandring, strategiudvikling, kompetenceudvikling og lærings- og forandringsprocesser.

   
Teori U / af C. Otto Scharmer.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 462 sider.
ISBN: 9788741268156.

Teori U beskriver en metode, der på alle niveauer og i alle situationer gør det lettere for os at læne os ind over og krydse skillelinjen. Hvad har helt præcis ændret sig de sidste tyve år? Det forsøger Scharmer at svare på i denne 2. udgave ved at fokusere på forskellige aspekter af et radikalt skred, der bidrager til at omforme vores verden. Til ledere, individer eller grupper, der skaber innovation eller forandring.
   
Oktober 2017:
   

Ledelse og selvforståelse: Kom ud af boksen / af The Arbinger Institute.
Gyldendal Business, 2017. 199 sider.
ISBN: 9788721034276.

Ledelse og selvforståelse er psykologisk i sin indfaldsvinkel til ledelse. Det er ikke kun ens handlinger, der afgør, om man er en god leder, men også ens motiver. De kan være egoistiske, eller de kan sigte efter en empatisk og respektfuld forbindelse til andre, navnlig ens medarbejdere. Hvordan man som leder kan forblive i kontakt med ens indre autentiske forståelse, det er bogens essens.

   
September 2017:    

Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab  / af
Robusthed er blevet et buzzword. I medier, i stillingsannoncer, blandt headhuntere og i daglig tale. Vi ønsker os robuste ledere og medarbejdere. Men hvad det vil sige at være robust i en arbejdssammenhæng? Og hvilke konsekvenser har kravet om robusthed for den gruppe mennesker, som bedst kan betegnes som skrøbelige? I denne bog analyserer Ole Fogh Kirkeby positive og negative aspekter af henholdsvis robusthed og skrøbelighed, og han opridser herefter idealet om en robust skrøbelighed i lyset af et generøst lederskab – det lederskab, der kan rumme og styrke medarbejderes såvel skrøbelighed som robusthed.

   

Det strategiske lederskab / af Jørgen Lægaard.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 422 sider.
ISBN: 9788741269160.

Mellemledere skal lære, forstå og arbejde med strategi, så de kan oversætte den til deres personlige verden og ledelsesstil og derfra starte en integrering af strategien i egen afdeling eller eget team. Med blandingen af teori og praksis dækker bogen både de formelle strategiprocesser og de organisatoriske læringsprocesser. Denne 2. udgave er blandt andet udvidet med uddybende afsnit og case-eksempler, der illustrerer, hvordan de lokale ledere kan tage ansvar og få strategien ført ud i livet.

   

Digitaliseringens paradokser: 12 virksomheders erfaringer med hastig forandring / af Søren Schultz Hansen & Jan Horsager.
Djøf Forlag, 2017. 210 sider.
ISBN: 9788757437140.

Bogen er den første, der med afsæt i dagligdags erfaringer og eksempler fra velkendte danske virksomheder viser, hvordan ledere arbejder med og reflekterer over digitaliseringens mest presserende spørgsmål. Bliv guidet gennem den digitale transformations udfordringer og muligheder, og bliv introduceret til fem paradokser, der er opstået i mødet mellem en gammel, industriel verden og en ny, digital virkelighed.

   
August 2017:    

Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe forandringer i den virkelige verden / af Gyldendal Business, 2017. 208 sider.
ISBN: 9788702243581.

Morten Münster omsætter de seneste 40 års forskning i menneskers adfærd til en lettilgængelig metode i fire trin – og giver en håndsrækning til alle ledere og medarbejdere, som leder efter alternativer til de gængse virkemidler. Svaret er adfærdsdesign.

   

Den blinde vinkel: Lederens største udfordring / af Gyldendal Business, 2017. 176 sider.
ISBN: 9788702218787.

Havner du indimellem i situationer, hvor det føles, som om du er omgivet af idioter? Mennesker, som misforstår og modarbejder dig. Så er der hjælp at hente i Den blinde vinkel. Midlet er den rette indstilling. I de fleste situationer bidrager vi med noget, som vi selv er blinde for – nemlig vores egen indstilling, som meget vel kan være problemets kerne.

   

Projektsucces: Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse / af Erling S. Andersen & Pernille Eskerod.
Djøf Forlag, 2017. 186 sider.
ISBN: 9788757437799.

Mere end en fjerdedel af al aktivitet i samfundet er projektarbejde. De allerfleste private og offentlige virksomheder kører et eller flere projekter samtidig. Nogle virksomheder er til og med helt projektbaserede. Derfor skal enhver leder af en virksomhed forstå, hvad et projekt er, og hvad projektarbejde indebærer, og hvordan virksomheden kan bruge projektarbejdsformen for at udvikle virksomheden i den ønskede retning. Denne bog præsenterer dét, en leder bør vide om projekter og projektledelse.

   
Juni 2017:     
Forandringslederens håndbog / af Tina Ebler, Søren Brandi og Anders Nørgaard.
Gyldendal Business, 2017. 160 sider.
ISBN: 9788702234220.

En håndbog, der hjælper alle ledere med at styre sikkert gennem forandringsopgavens mange faser. Forfatterne viser, hvordan man sætter sig ind i og planlægger forandringsprocessen samt griber mulighederne og håndterer udfordringerne undervejs. De giver også redskaber til at evaluere og lære af processens successer og fejltrin, så forandringskompetencen i organisationen øges.
   
     
Organisationer i arbejde / af Peter Holdt Christensen.
Akademisk Forlag, 2017. 400 sider.
ISBN: 9788750050902.

Denne bog introducerer læseren for teorier om organisationer. Få viden om, hvordan arbejdet i organisationer bedst muligt understøttes, planlægges og udføres.
   
Den kritiske leder / af Karsten Mellon (red.).
Dafolo, 2017. 184 sider.
ISBN: 9788771604184.

At forholde sig refleksivt og kritisk til sig selv og sine omgivelser – at kunne gå distancen i moderne ledelse – det er essensen ved den kritiske leder. Denne antologis 11 artikler tilbyder ledere og andre interesserede i såvel private som offentlige virksomheder indblik i, hvordan man griber ledelse langt mere refleksivt og kritisk an, end de klassiske ledelsesidealer tilskynder til. 
   
     
Maj 2017:    

Metoder til organisationsanalyse – Isen er usikker / af Jørgen Rossini, Christian Tang Lystbæk & Mads Vestergaard Olesen.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 282 sider.
ISBN: 9788741268682.

Hvordan kan du analysere organisationer med udgangspunkt i organisationsteori? Metoder til organisationsanalyse går i dybden med dette spørgsmål og viser, hvilke værktøjer der især er velegnede til organisationsanalyse. 

   

Modstillinger i ledelse – med introduktion af Roger Martin / af James Høpner.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 188 sider.
ISBN: 9788741267227.

Ledelse er et felt fyldt med stærke meninger om, at netop dén teori eller dén ide om ledelse er den bedste af alle. Modstillinger i ledelse er et bud på en mere forsonlig tilgang til ledelse, der anerkender, at ”modparten” måske kan have en pointe. Ved at opstille en række ledelsesteorier over for hinanden lægger bogen op til, at ledelse mere bør være et både-og end et enten-eller.

   
Cases til organisationsteori / af Jesper Teit Bakka & Anne Fivelsdal.
Djøf Forlag, 2017. 113 sider.
ISBN: 9788757437225.

Cases til organisationsteori præsenterer 18 levende cases, der giver stof og inspiration til refleksioner, diskussioner og læring. Brug af cases i undervisningen giver øvelse i at identificere fagets problemer, værktøjer og centrale begreber samt perspektivere teoretiske begreber. De 18 cases er fortalt som historier, og de er alle baseret på virkelige oplevelser.
   
April 2017:    
Coaching og konflikthåndtering / af Gry Asnæs & Pia Lindkvist Knærkegaard. Hans Reitzels Forlag, 2017. 304 sider.

ISBN: 9788741268149.

Coaching er et af de udviklingsværktøjer, som kan anvendes og give lederkompetencer på organisations-, team- og individuelt niveau i forhold til konflikthåndtering. Denne bog behandler en række af de mekanismer og redskaber, der kan bruges af ledere og medarbejdere for at sikre, at samarbejdet i organisationen undgår at blive hindret af ikke-konstruktive konflikter.
   
Feedback på arbejdspladser / af Peter Holdt Christensen. Hans Reitzels Forlag, 2016. 192 sider. 

ISBN: 9788741266671.

Formålet med denne bog er at bidrage til en bedre forståelse af, hvad feedback er, hvordan det fungerer, og dermed hvordan arbejdspladser bedst muligt bør understøtte feedback. Med udgangspunkt i forskningen identificeres centrale udfordringer ved feedback, bl.a. hvordan forholdet mellem lederen og den ansatte påvirker den feedback, der gives.
   
Innovationsarbejde – Organisation, kultur og ledelse / Tone Merethe Aasen & Oscar Amundsen. Hans Reitzels Forlag, 2016. 200 sider.

ISBN: 9788741265162.

Der bliver hele tiden tænkt nye tanker om, hvordan man kan organisere sig, arbejde, samarbejde, praktisere ledelse og medarbejderskab. Disse temaer behandles i denne bog, hvor udgangspunktet er innovation i etablerede virksomheder. Hvordan kan man arbejde med innovation i private og offentlige virksomheder, der er etablerede, men samtidig tilstræber udvikling?

   
Marts 2017:     

Ledelse af organisationskultur / af Henrik Varmark (red.). Hans Reitzels Forlag, 2017. 130 sider.

ISBN: 9788741266848.

Det er sjældent, at en leder kommer til en kultur, der ikke har nogen forhistorie, og hvor kulturen kan skabes fra grunden. En leder møder altid enten en allerede etableret kultur eller individer med erfaringer fra andre kulturer, som de forsøger at implementere i den nuværende kultur. Hvordan kan offentlige ledere arbejde med og udvikle den kultur, der findes i deres respektive afdeling eller organisation?

   

Den nye leder / af Anne-Marie Thalund & Lis Vibeke Kristensen. Djøf Forlag, 2016. 192 sider.

ISBN: 9788757436181.

Som ny leder mødes man fra første dag på jobbet af krav og forventninger. Hverdagen er fuld af udfordringer, og såvel den internt som den eksternt rekrutterede leder kan have brug for en værktøjskasse. Denne bog er et helt redskabsskur. Hvad indebærer det for eksempel at være chef for en mangfoldighed af medarbejdere – fra »de digitale indfødte« til dem, der foretrækker en anden tilgang?

   

New Public Leadership – Fra strategi til effekt / af Nicolai Vedsted & Martin Lundkvist. Djøf Forlag, 2016. 178 sider.

ISBN: 9788757438765.

New Public Leadership viser forfatterne en anderledes ledelsestilgang i den offentlige sektor. I stedet for mere styring, er der snarere behov for en bedre styringskultur og et stærkere lederskab, der kan sætte en strategisk retning. Med udgangspunkt i de offentlige kerneopgaver skal der skabes værdi med fokus på den samfundsmæssige bundlinje. 

   
Februar 2017:    

Tekster til organisationsanalyse / af Tine Murphy & Christian Frankel (red.). Samfundslitteratur, 2016. 577 sider.

ISBN: 9788759327432.

Tekster til organisationsanalyse samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Tilsammen tilbyder teksterne afsæt for analyser af en lang række aspekter af organisationer, såsom struktur, kultur, ledelse, beslutningsprocesser, magt og sensemaking. 

   
     

Handlekraft i velfærdsledelse / af Klaus Majgaard. Hans Reitzels Forlag, 2017. 288 sider.

ISBN: 9788741259871.

Bogen for alle med interesse i offentlig ledelse og velfærdssamfundets udvikling. Et paradoks er på spil i moderne velfærdsledelse. På den ene side er mødet med borgeren en åben og skabende proces, som er værdifuld i kraft af dens eget liv og ustyrlighed. På den anden side er det også en genstand, der skal kunne styres fra ministeriet eller rådhuset. Følg fire offentlige topchefer og deres forsøg på at håndtere dette paradoks.

   

Robust organisationsforandring – Design og implementering i orkanens øje / af Peter Hagedorn-Rasmussen, Jan Pries-Heje, Keld Bødker, Steen Elsborg & John Damm Scheuer (red.). Samfundslitteratur, 2016. 250 sider.

ISBN: 9788759323977.

Robust organisationsforandring giver en række teori- og empiribaserede bud på, hvordan man skaber robust organisationsforandring uden på forhånd at kende mål og resultater. Velegnet som grundbog i forandringsledelse for studerende såvel som for ledere og konsulenter. 

   
Januar 2017:    
Ledelse - hele historien / af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Jesper Poulsen, Kasper Wittrup & Vicki Juel Isaksen. Systime, 2015. 440 sider.

ISBN: 9788761670274. 

Ledelse - hele historien giver det komplette overblik over ledelsesbegrebet - for virksomhedslederen og for den studerende. Forfatterne leverer et sammenhængende billede af ledelseshistoriens og ledelsesteoriernes udvikling gennem de seneste 100 år.
   
Onboarding - Flyvende fra start / af Christian Harpelund & Morten Højberg. Jyllands-Postens Forlag, 2016. 312 sider.

ISBN: 9788740026559.

Denne bog giver en indføring i, hvordan man udnytter onboarding-disciplinens enorme potentiale. På en tur gennem feltets forskning, best practice og ikke mindst forfatternes egne erfaringer viser den, hvordan virksomheder kan udvikle og implementere onboarding-programmer med dokumenteret effekt på bundlinjen.

   
Oplagt - at lede adfærd / af Alexandra Krautwald & Mettelene Jellinggaard. Djøf Forlag, 2015. 124 sider.

ISBN: 9788757434330.

Oplagt – at lede adfærd giver en tiltrængt opsang til alle ledere, gør op med de misforståelser, vi har baseret vores ledelsesmetoder på, og giver et tydeligt billede af, hvad der kendetegner ledelse før, nu og i fremtiden. Bogen indeholder eksempelvis konkrete nudgeværktøjer, der nemt kan overføres til en hvilken som helst organisation.

   
December 2016:    
Projektlederskab - effekt til tiden / af John Ryding Olsson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016. 551 sider.

ISBN: 9788757422245.

Betingelserne for at udføre projektledelse har ændret sig, ligesom organisationer og projektledere er blevet mere modne og erfarne. Det stiller nye forventninger til projektlederens lederegenskaber. Bogen Projektlederskab – effekt til tiden tager fat i lederrollen og kan betragtes som en overbygning til de mange projektbøger, der findes.
   
Beslutningsstrategi – Adfærdsøkonomi som katalysator for vækst / af Sally Khallash & Brian Kaasner Kristiansen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016. 312 sider.

ISBN: 9788757435511.

Denne bog handler om at lære de strategier, der gør det lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i beslutningsteori, internationale virksomheds-cases og strategisk problemløsning skærper bogen bevidstheden om vores kognitive biases påvirkning og peger på, hvordan du kan skabe store forbedringer i både strategi og eksekvering.
   
Kom godt i gang med ledelse / af Margrethe Gade & Kell Hartmann. Hans Reitzels Forlag, 2016. 176 sider.

ISBN: 9788741261607.

Denne bog er en solid introduktion til, hvad det indebærer at være leder. Den adresserer det kald eller den dybe overbevisning om at kunne gøre en forskel, som er det, der driver eller fører mange ind i ledelse. Kom godt i gang med ledelse beskriver både de eksistentielle, etiske og følelsesmæssige udfordringer, en leder kan stå i.


   
November 2016:    
Faglig ledelse i offentlige organisationer / af Søren Voxted. Hans Reitzels Forlag, 2016. 192 sider.

ISBN: 9788741263113.

I klassisk tænkning er den professionelle lederrolle en strategisk leder, mens faglig ledelse delegeres til de ansatte. I de senere år er der kommet mere og mere fokus på, at en førstelinjeleder skal kunne udøve såvel strategisk som faglig ledelse. Derfor er førstelinjelederen i centrum for denne bogs beskrivelse af ti karakteristika for faglig ledelse.
   
Forandringskommunikation / af Helle Petersen. Samfundslitteratur, 2016. 126 sider.

ISBN: 9788759325940.

Forandring fylder meget i private og offentlige organisationer; fra udmeldingen af en ny strategi, fusion, besparelse og organisationsændring til implementeringen af nye retningslinjer og værdigrundlag. Bogen til lederen, som ønsker en kort introduktion til forandringskommunikation, der hviler på teorier og erfaringer fra strategisk kommunikation suppleret med indsigter fra organisationspsykologien.

 
Strategisk selvledelse – Ledelse mellem frihed og forretning / af Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen. Gyldendal Business, 2016. 219 sider.

ISBN: 9788702116137.

Med ny forskning, værktøjer, modeller og cases fra danske virksomheder viser denne bog, hvordan vi skal ændre den måde, vi leder og arbejder sammen på. Det handler om at gøre selvledelse strategisk, så alle i virksomheden holder opmærksomheden fast rettet på virksomhedens forretning.
   
Oktober 2016:
   
Afvæbnet kritik / af Rasmus Willig. Hans Reitzels Forlag, 2016. 230 sider.

ISBN: 9788741263120.

Afvæbning af kritik er i vækst på arbejdsmarkedet, og bogen dokumenterer en ny kultur, der præger især fagprofessionerne, offentlige som private, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et individuelt anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre.
   
Ledertrivsel i travlhed / af Lis Lyngbjerg. Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 224 sider.

ISBN: 9788771583861.

Ledertrivsel i travlhed giver lederen og lederens leder let forståelig viden om og praktiske redskaber til at håndtere lederlivet uden stress, så de kan varetage lederopgaven på en sund måde og forebygge stress. 
   
Modstillinger i organisations- og ledelsesteori / af James Høpner, Henrik Bendixen Sørensen, Thorkild B. Jørgensen, Torben Andersen, Martin Senderovitz. Hans Reitzels Forlag, 2016. 235 sider.

ISBN: 9788741257921.

Der findes et utal af teorier og modeller inden for fagdisciplinerne organisation og ledelse. Men hvornår og hvordan bruger man de forskellige teoriretninger i arbejdet med organisations- og ledelsesstudier? Denne bog foreslår en proces, hvor man arbejder med organisations- og ledelsesteoretiske modstillinger. 
   
September 2016:    

Form fremtiden – Designledelse som innovationsværktøj / af Christian Bason. Gyldendal Business, 2016. 202 sider.

ISBN: 9788702159400.

Christian Bason viser, hvordan ledere kan bruge design til at igangsætte meningsfuld forandring i virksomheder og organisationer (private som offentlige) og skabe nye og mere konkurrencedygtige produkter, services og forretningsmodeller. Form fremtiden illustrerer seks typer ledelsespraksis, som er afgørende for at engagere sig succesfuldt med design.

   
Bevidst ledelse – Buddhistisk visdom for ledere / af Bo Heimann. Forlaget Mindspace, 2016. 186 sider.

ISBN: 9788792542946.

Bevidst ledelse er en bog for ledere om bevidsthed og helhedstænkning. Den formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber såsom emotionel og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer.
   
Crowdinnovation – Må jeg låne din hjerne? / af Susanne Rubæk (red.). Djøf Forlag, 2016. 175 sider.

ISBN: 9788757433630.

Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking og brugerdreven innovation. Det er at definere et konkret spørgsmål og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give relevante svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation er crowdsourcing. 
   
August 2016:
   
Small data - De små spor der afslører store trends / af Martin Lindstrom. Gyldendal Business, 2016. 250 sider. 

ISBN: 9788702200676.   

Brandingeksperten Martin Lindstrom, den moderne marketings Sherlock Holmes, har et blik for de detaljer, vi andre ikke bemærker. Han zoomer ind i stedet for ud og viser, hvordan man kan arbejde kvalitativt med data frem for kvantitativt.
   
Executive Rhetoric / af Mathias Grüttner (red.). Rhetorica, 2016. 60 sider.  

Skaber dine ord handling? Hold dig skarp i at kommunikere mere klart, troværdigt og med en synlig effekt, der motiverer og skaber forandring. Få magasinet om ledelseskommunikation 3 gange årligt, gratis – hver gang.
   
Når introverte og ekstroverte skaber resultater sammen - Det geniale ved modsætninger / af Jennifer B. Kahnweiler. Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 120 sider.

ISBN: 978-87-7158-418-9.  

Bogen er en praktisk guide for introverte og ekstroverte til at arbejde harmonisk sammen og opnå mere, end de nogensinde ville have kunnet hver især.

   
Juni 2016:
 Processer og procesledelse / af Benedicte Madsen. Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 344 sider.

ISBN: 9788771583304

Bogens sigte er at udfolde, nuancere og konkretisere procesledelse ved at fokusere på mentale, relationelle og organisatoriske processer, som udgør den dynamiske del af professionel praksis, fx ledelse, undervisning og konsulentbistand
 Frygtløs ledelse / af Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby. Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 150 sider. 

ISBN: 9788771582291

Aldrig har ledere vidst så meget om ledelse og ledelsesteorier, men de handler ofte ikke på deres viden. Frygtløs ledelse giver et bud på vigtigheden af praktisk dømmekraft og følelsesmæssigt mod i ledelse. 

 I lyset af mentor / af Birgit Signora Toft. Gyldendal Business, 2016. 183 sider.


ISBN: ISBN9788702171693

Mentorskab kan forløse gemte eller glemte potentialer samt åbne for nye indsigter og ideer. Hvad enten man befinder sig i virksomhedens øverste top, længere nede ad karrierestigen, midt i studielivet eller blandt samfundets udsatte, kan en mentor give netop det skub eller det input, en person har brug for.


 Maj 2016:  Kommunikation om innovation / af Susanne Rubæk og Morten Svalgaard Nielsen. Djøf Forlag, 2016. 265 sider.

ISBN: 9788757433371

At kommunikere om innovation er en særlig form for kommunikation, der stiller skærpede krav til, at lederen er kreativ, tillidsskabelse, autentisk og mestrer evnen til at udstikke en retning. Denne bog hjælper dig til at blive en god og troværdig innovationskommunikator, der kan inspirere til at omsætte innovation fra brændende vision til levende organisationskultur.
 Strategi med succes / af Jørgen Lægaard og Elmer Fly Steensen. Djøf Forlag, 2016. 397 sider.

ISBN: 9788757434934

Strategi med succes gør op med de traditionelle strategimodeller og præsenterer ledernes ti nøgleopgaver til at få succes med strategi. De ti nøgleopgaver sikrer den afgørende synergi imellem tre centrale indsatsområder for strategiarbejdet.
 Fast Forward Strategi / af Anders Drejer og Jakob Blok Grabow. Djøf Forlag, 2016. 240 sider.

ISBN: 9788757426670

Forandringens vinde blæser ind over os i form af en ny global arbejdsdeling, en eksponentiel teknologisk udvikling, vidensamfundet og en ny opfattelse af arbejde og ledelse, som har ændret betingelserne for strategisk ledelse markant, og sat en ny dagsorden.
 April 2016:  Projektledelse og implementering af komplekse processer / af Per Svejvig og Ann-Dorte Fladkjær Nielsen. Akademisk Forlag, 2016. 240 sider.

ISBN: 9788750045700

Projektledelse og implementering af komplekse processer er en meget udfordrende opgave. Den indebærer en stor indsats i ledelsen af såvel organisatoriske som tekniske aktiviteter. Denne bog beskriver faserne i projektet, i et bredt perspektiv og gennemgår derudover en række vigtige temaer ved komplekse projekter såsom metaforer som ledelsesmiddel og udefra-perspektivet.

 Projektets interessenter – Analyse og samspil / af Pernille Eskerod og Anna Lund Jepsen. Djøf Forlag, 2016. 139 sider.

ISBN: 9788757433364

Målet med denne bog er at styrke kompetencen til at gennemføre et succesfuldt interessentsamspil. Det kræver, at projektaktørerne undervejs i projektet aktivt tænker på, hvordan interessenternes behov, interesser og bekymringer kan inddrages på bedst mulig måde. Opløftende ledelse - Hvordan organisationer, teams og samfund kan forbedre deres præstationsniveau / af Andy Hargreaves, Alan Boyle og Alma Harris. Dafolo Forlag, 2016. 196 sider.

ISBN: 9788771603293

Baseret på syv års forskning og virkelige cases viser bogen Opløftende ledelse, hvordan ledere i højt præsterende organisationer har inspireret og løftet deres teams til bedre præstationer. Begrebet ”opløftende ledelse” defineres som seks indbyrdes forbundne faktorer, der tilsammen udgør en rejse mod succes.


 Marts 2016:  Stop stress. Håndbog for ledere / af Malene Friis Andersen og Marie Kingston. Klim, 2016. 250 sider.

ISBN: 9788771297683

Denne bog er til ledere, som ønsker effektiv hjælp til at forebygge og håndtere stress samt få stresssygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet. Bogen er fyldt med redskaber og konkret viden om arbejdsrelateret stress samt klare anvisninger til, hvad lederen kan gøre i de forskellige faser fra trivsel til stress, som medarbejderne kan befinde sig i.
 Forandringsledelse uden forandringslede / af Hanne Jessen Krarup. Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 249 sider.


Håndbog til ledere og rådgivere af organisatoriske forandringsprocesser, herunder virksomhedsoverdragelser og fusioner.

 Strategi / af Michael Moesgaard Andersen og Flemming Poulfelt. Akademisk Forlag, 2016. 240 sider.

ISBN: 9788750045502

Står I overfor at skulle forny eller opdatere jeres strategi, så er STRATEGI bogen, som kan forsyne jer med en indgående forståelse for, hvad strategi i moderne virksomheder er, den nyeste viden på området og hele 101 strategiske værktøjer samlet på ét sted.

 Februar 2016:  Det ny Danfoss – Sådan forvandlede Niels B. Christiansen landets største industrivirksomhed / af Niels Lunde. Gyldendal Business, 2015. 364 sider.

ISBN: 9788702168402

For første gang har en af landets største virksomheder givet en forfatter fri adgang til interne dokumenter fra sin strategiproces. Læseren får et enestående indblik i, hvordan en moderne topchef leder sin virksomhed. Læs om Niels B. Christiansens strategiske overvejelser, om hans fremgangsmåder og værktøjer og om, hvad andre ledere og virksomheder kan lære af Danfoss.


 
Innoliteracy – Fra design thinking til håndgribelig forandring / af Steinar Valade-Amland. Djøf Forlag, 2015. 156 sider.

ISBN: 9788757434941

Bogens budskab er at bruge mere tid og en større del af de samlede ressourcer i de tidlige faser af forandringsprocesser og projekter. Bogen giver metoden til, hvordan vi skaber bedre, mere gennemtænkte og mere meningsfulde løsninger til gavn for alle, og hvordan vi giver mere rum for individuel og kollektiv refleksion, og udnytter al den viden vi omgiver os med - men så sjældent benytter os af. Lær af de gyldne øjeblikke – En håndbog i ledelse med mening / af Charlotte Larsen, Steen Hildebrandt, Trine Beckett. Akademisk Forlag, 2015. 136 sider.

ISBN: 9788750045649

Hvad er et gyldent øjeblik i dit arbejdsliv? Denne bog handler om at finde ind til de øjeblikke, hvor du og dine medarbejdere gør en særlig forskel. Den handler om sammen at blive klogere på, hvornår det sker og hvorfor det sker, og den handler om i fællesskab at bygge videre på det, der virker. Det, der giver mening.

 Januar 2016:    
De fem dysfunktioner i et team – En fortælling om lederskab / af Patrich Lencioni. Gyldendal Business, 2015. 208 sider.

ISBN: 9788702176223

Ved at introducere en enkel og letforståelig model viser Lencioni, hvordan man kan overvinde fem centrale dysfunktioner og skabe det perfekte team, der er i stand til at arbejde sammen, bede hinanden om hjælp, trække på hinandens kompetencer, omfavne fejl og begrænsninger, træffe kvalificerede beslutninger og ganske enkelt udrette mere på kortere tid.

 
Medfortæller – Mening, involvering og lederskab i vores komplekse verden / af Ask Agger. Gyldendal Business, 2016. 240 sider.

ISBN: 9788702183061

Med inspiration fra den nyeste hjerneforskning, klassisk dramaturgi og preussisk krigskunst tilbyder bogen en ny og tankevækkende værktøjskasse til alle, der interesserer sig for vores samtids DNA, ledelse, politik, involvering og kommunikation.
 
Et glimt af klarhed – Sådan skaber bløde videnskaber hårde resultater / af Christian Madsbjerg og Mikkel B. Rasmussen. Gyldendal Business, 2015. 216 sider.

ISBN: 9788702140095

Med stor international succes har Christian Madsbjerg og Mikkel B. Rasmussen flyttet virksomheders fokus, så de kigger lige så meget på mennesker som på økonomiske nøgletal. Ved at studere menneskelig adfærd kan virksomheder lettere justere forretningen, når markedet pludselig ændrer sig, eller kunderne begynder at ændre vaner. 
December 2015:    
Dirigent eller dukke? / af John Storm Pedersen og Peter Aagaard. Gyldendal Business, 2015. 296 sider.

ISBN: 9788702181609

John Storm Pedersen og Peter Aagaard har undersøgt, hvordan offentlige ledere reagerer på reformer i en tid, hvor vi lever i en reformstat. Bogen viser, hvordan der er flere måder at håndtere det daglige krydspres på.

 
Falkeblik / af Martin Lundkvist. Djøf Forlag, 2015. 272 sider.

ISBN: 9788757434620

Dette er en anden udgave af bogen Falkeblik - Strategi, ledelseskraft og handlekraft i den offentlige sektor, som er den første bog om strategi, der går helt tæt på den offentlige strategiske praksis. Bogen fører dig konkret fra strategisk analyse og målsætninger til en vurdering af virksomhedens strategiske performance, og frem til beslutninger om fremtidige offentlige strategiske prioriteringer.

 
Organizational Leadership / af Nicolai Juul Foss. Djøf Forlag, 2015. 502 sider.

ISBN: 9788757434132

Denne samling af én af verdens mest indflydelsesrige akademiske managementforskere, Nicolai Juul Foss, udtrykker hans unikke syn på kerneemner i studiet af organisatorisk ledelse.

 
November 2015:    
Digitale indfødte på job / af Søren Schultz Hansen. Gyldendal Business, 2015. 216 sider.

ISBN: 9788702167665

Hvorfor tjekker unge Facebook før mail? Hvorfor surfer de på nettet, når de skal fordybe sig? Og hvorfor går de mere op i deres netværk end i virksomhedens værdier? Nye normer for nærvær, åbenhed og anerkendelse er på spil, når digitale indfødte går på job. Hvis du reagerer med rynkede bryn, risikerer du konflikter på kontoret, men hvis du skaber de rette rammer, får du innovative vidensarbejdere.


   
Oplagt - at lede adfærd / af Alexandra Krautwald og Mettelene Jellinggaard. Djøf Forlag, 2015. 123 sider.

ISBN: 9788757434330

Forfatterne fremlægger en tilgang, der med udgangspunkt i ny dokumenteret viden tager højde for menneskets biologi og nedarvede tilbøjeligheder. I stedet for at udtrætte hinanden med besværlige arbejdsvilkår, belastende kompleksitet og alt for langsigtede forandringsprojekter skal vi designe omgivelser og værktøjer, der stemmer overens med menneskets naturlige præferencer.
   
Paradokser i værdiskabelse / af Kim S. Cameron, Robert E. Quinn, Jeff DeGraff og Anjan V. Thakor. Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 268 sider.

ISBN: 9788771581058

Bogen præsenterer en teoretisk ramme, der kan hjælpe ledere til en dybere og mere nuanceret forståelse af værdiskabelse og en mere effektiv værdiskabelse i praksis. Denne ramme – teorien om konkurrerende værdier (The Competing Values Framework eller CVL), som er blevet udpeget som en af de 40 vigtigste erhvervsteorier i historien – hjælper ledere til at få øje på nyt potentiale i organisationslivets spændinger.
 
Oktober 2015:    
At lede opad / af Annette Klausen Bengtsson. Djøf Forlag, 2015. 242 sider.

ISBN: 9788757434071

At lede opad giver mellemlederen et stærkt værktøj til at skabe effektiv forandringsledelse på arbejdspladsen.

Er du mellemleder? Og har du (også) opfattelsen af, at ledelsen kun kan gå én vej? - Nemlig nedad i organisationen!

Ledelse er ofte noget, man udøver over for sine underordnede, men ledelse kan faktisk også gå i andre retninger på tværs af hele organisationen.

 
Førstehjælp til den nye leder / af Ulrik Lange. Gyldendal Business, 2015. 131 sider.

ISBN: 9788702076424

En bog til dig, som lige har fået sit første lederjob, og som ikke gennem uddannelse eller arbejdsliv har arbejdet med ledelse. Ulrik Lange tager den nyudnævnte leder i hånden og guider hende og ham igennem de overvejelser, problemer og dilemmaer, den nye leder vil møde i det nye job.

 
Pædagogisk ledelse er faglig ledelse / af Susanne Ploug Sørensen og Mai-Britt Herløv Petersen. Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 

ISBN: 9788771582857

Pædagogisk ledelse er afgørende for, at eleverne og de studerende rykker sig rent fagligt. I bogen defineres pædagogisk ledelse som faglig ledelse af elevers og studerendes læring, men også som faglig ledelse af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling.
   
September 2015:    
Acceleration / af John Kotter. Gyldendal Business, 2015. 204 sider.

ISBN: 9788702168372

John P. Kotter, grand old man inden for forandringsledelse, har skrevet en vigtig bog til alle de gamle store, tunge organisationer, som har svært ved at accelerere hurtigt nok. Løsningen er ikke at nedlægge hierarkierne og systemerne fra dag til anden!
   
Effektive ledergrupper / af Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkil Molly-Søholm, Claus Elmholdt. Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 244 sider.

ISBN: 9788777069543

Førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik og sammenfatter i denne bog den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste 40 års forskning i ledergrupper og beslutningsteam.
 
Brug dine styrker. Skab engagement, energi og arbejdsglæde / af Michelle McQuaid og Erin Lawn. Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 258 sider.

ISBN: 9788771582925

Er du indstillet på at gøre dit arbejde bare en lille smule nemmere og langt mere fornøjeligt? Kunne du tænke dig at frigøre potentiale hos dine medarbejdere? Ønsker du at øge din virksomheds mål med hensyn til medarbejderengagement, kundetilfredshed og lønsomhed? Så giver denne bog dig opskriften på, hvordan du forstår, udvikler og leverer på dine styrker på arbejdet – alt det, du er god til, og som du faktisk nyder at gøre.
 
August 2015:    
Forandringsledelse i et narrativt perspektiv / af Claus Nygaard og Hanne Fredslund. Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 120 sider.

ISBN: 9788777069437

Forandringsledelse i et narrativt perspektiv behandler samtalen i teori og praksis, og mere specifikt mulighederne for at anvende samtalen som ledelsesværktøj i forandringsprocesser.
 
Projektledelse i politisk styrede organisationer / af Jørgen Rybirk. Samfundslitteratur, 2015. 260 sider.

ISBN: 9788759319529

Projektledelse i politisk styrede organisationer giver en introduktion til de vigtigste projektredskaber såvel som til en række underliggende faktorer som strategi, magt, beslutningstagning og forandring. Læseren bliver dermed klædt på til at agere kompetent og reflekteret i den politiske kontekst. 
   
Ledelse af interesseorganisationer / af Jørgen Hansen m.fl., Djøf Forlag, 2015. 364 sider.

ISBN: 9788762904453

Fire forhenværende direktører fra indflydelsesrige interesseorganisationer giver deres fremstilling af, hvordan interesseorganisationer ledes, hvad deres opgaver er og hvordan de agerer i forhold til staten, andre myndigheder, internationale organer og ikke mindst medierne.
 
Fremtidens leder / af Gitte Svanholm og Susanne Rønskov Hermann, Hans Reitzels Forlag, 2015. 126 sider.

ISBN: 9788741262758.

Denne bog giver en let, men grundig introduktion til tidlige tilknytningsmønstres betydning for lederens relationelle kompetencer. Med en vekselvirkning mellem teori og cases bliver du præsenteret for, hvordan du kan højne din robusthed, autenticitet og gennemslagskraft som leder.

 
Maj 2015:      
Ledelse i kompleksitet / af Karina Solsø, Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 192 sider.


ISBN: 9788771581188   
   
Strategisk sundhed på arbejdspladsen / af Mads Andreasen, Gyldendal Business, 2015, 200 sider.

ISBN: 9788702164817 
   
April 2015:     
Ledelsesteamet gentænkt / af Anders Trillingsgaard, Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 288 sider.


ISBN: 9788771581713
   
Limbisk lederskab / af Chris Grew, Djøf Forlag, 2015. 204 sider.

ISBN: 9788757433777 
   
Marts 2015:     
Positiv psykologi i ledelse / af Pia Lindkvist Knærkegaard, Hans Reitzels Forlag, 2015. 140 sider.

ISBN: 9788741261638  
   
Digitale indfødte på job / af Søren Schultz Hansen, Gyldendal Business, 2015. 216 sider.

ISBN: 9788702167665 
   
Februar 2015:     
Performance Management / af Jens Linder, Hans Reitzels Forlag, 2015. 416 sider.

ISBN: 9788741259949
   
Organisatorisk medlemskab / af Maja Loua Haslebo, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 152 sider.

ISBN: 9788777069857 
   
Januar 2015:     
Det organisatoriske træ / af Jesper Holm, Hans Reitzels Forlag, 2015. 374 sider.


ISBN: 9788741258577
   
Ny velfærd - nyt lederskab / af Hanne Dorthe Sørensen, Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 158 sider.

ISBN: 9788777069710 
   
December 2014:    
Familien / af Peter Langdal, Gyldendal Business, 2014. 64 sider.

ISBN: 9788702153255
   
Arbejdshukommelse / af Tracy Alloway, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 328 sider.

ISBN: 9788771580037
   
November 2014:    
Strategisk ledelse i det offentlige - Fremskrive, forudse, forestille / af Kurt Klaudi Klausen, Gyldendal Business, 2014. 365 sider. 

ISBN: 9788702162103
   
Befri samtalen / af Klaus Bakdal, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 240 sider.

ISBN: 9788777069499
   
Oktober 2014:     
Strategisk talentudvikling / af Martin Darré, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 216 sider.

ISBN: 9788777069949
   
Ledelse ifølge Steve Jobs / af Walter Isaacson, Gyldendal Business, 2014. 91 sider.

ISBN: 978872167184   
   
September 2014:     
Hvordan organisationer fungerer - en indføring i organisation og ledelse / af Dag Ingvar Jacobsen, Hans Reitzels Forlag, 2014. 494 sider.

ISBN: 9788741258607
   
Relationelle perspektiver på ledelse / af Mette Vinther Larsen, Hans Reitzels Forlag, 2014. 250 sider.

ISBN: 9788741259437
   
August 2014:    
Farvel til lederskabet / af Barbara Kellerman, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 248 sider.

ISBN: 9788777069895 
   
Organisation og mennesker / af Bjarne Kousholt, Nyt Teknisk Forlag, 2014. 588 sider.

ISBN: 9788757128307
   
Juni 2014:    
10 gode råd om innovationsledelse - få mere ud af de kreative processer / af Thea Mikkelsen, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 224 sider

ISBN: 9788777068751 
   
Frygt dine styrker - det, du er bedst til, kan blive dit største problem / af Robert E. Kaplan og Robert B. Kaiser, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 96 sider.

ISBN: 9788771580044 
   
Maj 2014:     
Ledelse med følelsesmæssig intelligens / af Daniel Goleman, Gyldendal Business, 2014. 150 sider.  

ISBN: 9788702136906 
   
Arbejdsglad - Sådan skaber du bedre resultater med glade medarbejdere / af Thomas Milsted, Gyldendal Business, 2014. 200 sider. 

ISBN: 9788702113778
   
April 2014:

Coaching og konflikthåndtering / af Gry Asnæs og Pia Lindkvist Knærkegaard, Hans Reitzels Forlag, 2014. 301 sider.

ISBN: 9788741258546 
   
Spørg - Kunsten at spørge i stedet for at kommandere / af Edgar H. Schein, Gyldendal Business, 2014. 200 sider. 

ISBN: 9788702156164
   
Marts 2014:

Det personlige lederskab / af Inge Schützsack Holm, Hans Reitzels Forlag, 2014. 200 sider.

ISBN: 9788741258553 

   
Sammen om velfærd - bedre løsninger med social innovation / af John René Keller Lauritzen og Karsten Frøhlich Hougaard, Gyldendal Business, 2014. 192 sider. 

ISBN: 9788702152074 
   
Februar 2014:     
Social kapital i organisationer - Ledelse, kommunikation og samarbejde / af Hanne V. Moltke og Heidi Graff, Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 320 sider.

ISBN: 978-87-7706-900-0, 2014


   
Opfindsomhed / af Lene Tanggaard. Gyldendal Business, 2014. 72 sider.  

ISBN: 9788702158953 
   
Januar 2014:     
Det kreative samfund - Hvordan Vesten vinder fremtiden / af Lars Tvede. Gyldendal Business, 2014. 550 sider. 


ISBN: 9788702140675 
   
Etik i offentlig ledelse / af Mette Madsen og Christina Busk. Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 148 sider.

ISBN: 978-87-7706-872-0
   
December 2013:     
Bossen - om balance i ledelse / af Stine Bosse. Gyldendal Business, 2013. 185 sider.  

ISBN: 9788702137989 
   
Bevægelsen / af Lars Kolind. Gyldendal Business, 2013. 70 sider. 

ISBN: 9788702153194
    
November 2013:

Offentlig effektivisering - Debat og perspektivering / af Nick Allentoft & Jens Hornemann. Djøf Forlag, 2013. 117 sider.

ISBN: 9788757431308


   
Forførelsen / af Kasper Holten. Gyldendal Business, 2013. 103 sider. 

ISBN: 9788702153279
   
Vejen til indre ro i en travl hverdag / af Henning Daverne. Gyldendal Business, 2013. 176 sider.

ISBN: 9788702131338
   
Oktober 2013: 

Et sekund foran - Bliv mere effektiv med mindfulness / af Rasmus Hougaard. Gyldendal Business, 2013. 263 sider.               

ISBN: 978870213730

   
Stine Bosse - Det handler om at turde / af Jens Christian Hansen og Christian Nørr. Gyldendal Business 2013. 288 sider.                                                                                                       


   

September 2013:

Strategisk relationel ledelse / af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen. Dansk Psykologisk Forlag, 2013. 279 sider.

ISBN:  9788777068188 

Effektiv efteruddannelse - til ledere der skal sikre forankring i dagligdagen / af

Mia Søberg, Anni Pedersen og Trine Teglhus. Dansk Psykologisk Forlag, 2013. 213 sider.

ISBN: 8777068254

Sagt fra toppen - inspiration til retorisk lederskab / af Anne Katrine Lund og Pernille Steenbech Lemée. Gyldendal, 2013. 165 sider. 

ISBN: 8702146061

Sigt efter motivation - Motivational Interviewing i ledelse / af Michael Tolstrup og Pernille Erichsen. Dansk Psykologisk Forlag, 2013. 216 sider.

ISBN: 978-87-7706-841-6 
 

Historier der flytter mennesker - storytelling i organisationsudvikling / af Karen Lumholt. L&R Business, 2013. 240 sider.

ISBN: 9788750043522 

Livsfarlig ledelse / af Christian Ørsted. People´s Press, 2013. 216 sider.

ISBN: 9788771372533

Maj 2013:

Den internationale med stor impact:

The Strategy Book: How To Think and Act Strategically to Deliver Outstanding Results / af Max Mckeown. Pearson Educated Limited, 2012. - 261 sider.

ISBN: 978-0-273-75709-2

Værktøjet:

Ledelsesbaseret coaching / af Jacob Storch m.fl. - L&R Business, 2013. - 256 sider.

ISBN: 9788750043461

Ledelsesbaseret coaching

Håndbogen:

Essensen af innovativ evaluering / af af Camilla Kølsen de Wit og Malene Skov Dinesen. Dansk Psykologisk Forlag, 2013. - 183 sider.

ISBN: 978-87-7706-840-9 

Essensen af innovativ ledelse

Den visionære:

Mindfulness i organisationer/ af af Clarissa Corneliussen og Pernille Hippe Brun. Dansk PSykologisk Forlag, 2013. - 332 sider.

ISBN: 978-87-7706-842-3 

Mindfulness i organisationer

Den interkulturelle:

Kulturforståelse for stenalderhjerner / af Dennis Nørmark. Gyldendal Business, 2013. 300 sider.

ISBN: 9788702142945

Kulturforståelse for stenalderhjerner

April 2013:

Den internationale med stor impact:

Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters / af Richard Rumelt. - Crown Business, 2011. 322 sider.

ISBN:9781846684814

Good Strategy Bad Strategy

Den holistiske:

Work life balance 2.0. / af Kim Reich og Helle Rosdahl Lund. Gyldendal Business, 2013. - 224 sider.

ISBN: 9788702120233

 

Den undersøgende leder

Den praktiske:

Arbejdsrelationer & relationsarbejde / af Camilla Raymond, i samarbejde med Lone Spliid. - Dansk Psykologisk Forlag, 2012. - 218 sider.

ISBN:978-87-7706-796-9, 2012

Arbejdsrelationer og relationsarbejde

Den undersøgende:

Den undersøgende leder. Metoder til dataindsamling og dataanvendelse / af Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid. - Samfundslitteratur, 2012. - 189 sider.

ISBN: 978-87-593-1515-6

Den undersøgende leder

Den visionære:

Tillid på bundlinjen / af Niels Thygesen og No Emil Sjöberg Kampmann. - Gyldendal, 2013. - 272 sider.

ISBN: 9788702129908

Tillid på bundlinjen

Marts 2013:

Den skæve:

Ledelse mellem hjerne og hjerte : om mentalisering og neuroaffektivt lederskab / Redaktør: Susan Hart, redaktør: Henrik Hvilshøj. - Hans Reitzel, 2013. - 576 sider.ISBN: 978-87-412-5625-2

 

Ledelse mellem hjerne og hjerte

Den gode historie:

Miraklet i LEGO / af Niels Lunde. - Jyllands-Posten, 2012. - 311 sider.ISBN: 978-87-7692-239-9

 

Miraklet i LEGO

Den praktiske:

Den legende organisation : når livet leger med os / af Ann Charlotte Thorsted. - L&R Business, 2013. - 226 sider.ISBN: 978-87-500-4355-3

Den legende organisation

Den visionære:

Innovation as usual / af Thomas Wedell-Wedellsborg, Paddy Miller. - L&R Business, 2013. - 236 sider.ISBN: 978-87-5004-363-8

Innovation as usual

 


Februar 2013:

Den klassiske:

Strategisk selvledelse af Anders Raastrup Kristensen, Michael Pedersen. - Gyldendal Business. 219 sider.ISBN: 978-87-02-11613-7

Den visionære:

Ledelse af selvledelse

af Sanina Kürstein. - Hans Reitzelss Forlag, 2013. 176 sider.ISBN: 978-87-41-2568-18

Praktikeren:

Lederskab i praksisnært perspektivaf Karin Jessen, Berit Weise. - LR Business, 2013. - 200 sider.ISBN: 978-87-79-01003-1

Den skæve:

Skift kurs - sådan bliver den svære forandring nemmereaf Lotte Kirkeby Hansen. - Forlaget Hr. Ferdinand, 2013. - 311 sider.ISBN: 978-87-928-4515-3

Den internationale - nyere bog med stor impact:

The Secret Laws of Managementaf Stuart Wyatt. - Business Plus, 2010. - 160 sider.ISBN: 978-07-55-3609438-9


Januar 2013:

Den skæve:

Du bliver hvad du tænker. Mentraltræning. Fjern hjernens spændetrøjeaf Jørgen Svenstrup. - Gyldendal Business, 2012. - 205 sider.ISBN: 978-87-02-12569-6

   Du bliver hvad du tænker. Mentraltræning. Fjern hjernens spændetrøje

Den klassiske:

Kend din kerneopgave. Innovation til hverdagaf Morten Christensen, Anders Seneca. - Gyldendal Business, 2012. (Gyldendal public). - 157 sider.ISBN: 978-87-02-12429-3

   Kend din kerneopgave. Innovation til hverdag

Den internationale - nyere bog bog med stor impact:

The Lean Startupaf Eric Ries. - Crown Business, 2011. - 320 sider.ISBN: 978-03-07-88789-4 

   The Lean Startup

Den visionære:

Unbossaf Lars Kolind, Jacob Bøtter. - Jyllands-Postens Forlag, 2012. - 311 sider.ISBN: 978-87-400-0545-5

   Unboss

Biografien:

Gå forrest - om at lede andre og skabe vinderkulturaf Ulrik Wilbek. - Lindhardt og Ringhof, 2012. - 207 sider.ISBN: 978-87-11-40238-2

   Gå forrest - om at lede andre og skabe vinderkultur

 

9788771603293
9788771603293
Oktober 2017:
   

Ledelse og selvforståelse: Kom ud af boksen / af The Arbinger InstituteGyldendal Business, 2017. 199 sider.

ISBN: 9788721034276.

Ledelse og selvforståelse er psykologisk i sin indfaldsvinkel til ledelse. Det er ikke kun ens handlinger, der afgør, om man er en god leder, men også ens motiver. De kan være egoistiske, eller de kan sigte efter en empatisk og respektfuld forbindelse til andre, navnlig ens medarbejdere. Hvordan man som leder kan forblive i kontakt med ens indre autentiske forståelse, det er bogens essens.

   
September 2017:  
Oktober 2017:
   

Ledelse og selvforståelse: Kom ud af boksen / af The Arbinger InstituteGyldendal Business, 2017. 199 sider.

ISBN: 9788721034276.

Ledelse og selvforståelse er psykologisk i sin indfaldsvinkel til ledelse. Det er ikke kun ens handlinger, der afgør, om man er en god leder, men også ens motiver. De kan være egoistiske, eller de kan sigte efter en empatisk og respektfuld forbindelse til andre, navnlig ens medarbejdere. Hvordan man som leder kan forblive i kontakt med ens indre autentiske forståelse, det er bogens essens.

   
September 2017: