Om efterløn og seniorjob

Hovedreglen ift. at få ret til seniorjob sker 5 år før efterlønalderen indtræder, og kun efter at ens dagpengeperiode er udløbet. For at få et seniorjob skal du have ret til efterløn.

Din ret til seniorjob følger den stigende efterlønsalder, der gælder for at kunne gå på efterløn, se ovesigt her.  5 år før din efterlønsalder har du ret til et seniorjob, hvis dine muligheder for dagpenge er udtømte.

Vilkår, økonomi og frister

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og kommunen får et tilskud på 143.908 kr. om året ved fuldtidsstillinger (2018-niveau). Du finder den opdaterede sats for tilskud her 

Kommunen får herudover via bloktilskuddet fra staten, de resterende lønomkostninger, samt kommunens udgifter i forbindelse med administration af ordningen, dækket. Kommunerne har således reelt ingen udgifter forbundet med ansættelsen af seniorjobbere.

Kommunen har pligt til at ansætte en person i seniorjob senest 2 måneder efter, at personen anmoder om det. Dog efter 1 måned, hvis der er tale om tilbagevenden til seniorjob efter en periode med ordinær ansættelse. Ansættelsen finder sted i kommunen, hvor den ledige bor.

Har du ret til et seniorjob, skal du selv søge om seniorjobbet i din kommune. Det kan du gøre 3 måneder inden dagpengeretten ophører og senest 2 måneder efter. Kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger og interesser, men man kan  ikke være sikker på at få tilbudt et job, der helt modsvarer ens uddannelsesmæssige niveau. Derfor kan en bibliotekar godt risikere, at blive tilbudt et job, som ikke er omfattet af akademiker overenskomsten. 

Når du er i seniorjob, har du ikke optjent feriepenge. Du skal være forberedt på at skulle afholde ferie uden løn/og feriepenge, hvis der er ferielukket i perioder på arbejdspladsen. 

Hvis du vil vide mere om seniorjob, kan du kontakte din a-kasse (Akademikerens a-kasse, www.aka.dk). Lovteksten om seniorjob finder du her