Om efterløn og seniorjob

Hovedreglen ift. at få ret til seniorjob sker 5 år før efterlønalderen indtræder, og kun efter at ens dagpengeperiode er udløbet.For at få et seniorjob skal du have ret til efterløn.

Målgruppe afhængig af alder

Er du fra årgang 1953 eller ældre, og er du over 55 år, når din dagpengeperiode udløber, så har du mulighed for et seniorjob fra du er 55 år og indtil du bliver 60 år, da et seniorjob kun kan bevares, indtil efterlønsalderen indtræder.

Som følge af finanslovsaftalen for 2013 (L78) blev det muligt for en afgrænset gruppe at opnå ret til seniorjob - selvom der er mere end 5 år til efterlønsalderen. Det drejer sig om personer, der opfylder disse tre betingelser:

  • født i perioden 1. juli 1955 – 31. december 1957
  • opbruger dagpengeretten i perioden 1. januar 2012 – 30. juni 2013
  • er fyldt 55 år, når dagpengeretten opbruges

Er du fra årgang 1954 eller yngre følger din ret til seniorjob den stigende alder, der nu gælder for at kunne gå på efterløn, se ovesigt her.  Reglen er dog stadig at du har ret til seniorjob 5 år før efterlønalderen indtræder, og kun efter at din dagpengeperiode er udløbet.

Undtagelse til hovedreglen 

I 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om en ny type ydelse til ledige, der har mistet dagpengeretten efter 1.12014. Ydelsen hedder Midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Denne nye ydelse betyder, at retten til seniorjob frem til år 2016 for dem der ellers opfylder kriterierne bliver udskudt, og forkortet. Læs mere her

Vilkår, økonomi og frister

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og kommunen får et tilskud på 132.018 kr. om året ved fuldtidsstillinger (2013-niveau).  

Kommunen får herudover via bloktilskuddet fra staten, de resterende lønomkostninger, samt kommunens udgifter i forbindelse med administration af ordningen, dækket. Kommunerne har således reelt ingen udgifter forbundet med ansættelsen af seniorjobbere.

Kommunen har pligt til at ansætte en person i seniorjob senest 2 måneder efter, at personen anmoder om det. Dog efter 1 måned, hvis der er tale om tilbagevenden til seniorjob efter en periode med ordinær ansættelse. Ansættelsen finder sted i kommunen, hvor den ledige bor.

Har du ret itl et seniorjob, skal du selv søge om seniorjobbet i din kommune. Det kan du gøre 3 måneder inden dagpengeretten ophører og senest 2 måneder efter. Kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger og interesser, men man kan  ikke være sikker på at få tilbudt et job, der helt modsvarer ens uddannelsesmæssige niveau. Derfor kan en bibliotekar godt risikere, at blive tilbudt et job, som ikke er omfattet af akademiker overenskomsten. 

Når du er i seniorjob, har du ikke optjent feriepenge. Du skal være forberedt på at skulle afholde ferie uden løn/og feriepenge, hvis der er ferielukket i perioder på arbejdspladsen. 

Hvis du vil vide mere om seniorjob, kan du kontakte din a-kasse (Akademikerens a-kasse, www.aka.dk). Lovteksten om seniorjob finder du her