Ferie ved fratræden

Fratrædelse - hvad så?

Arbejdsgiverens opsigelse
Som hovedregel kan en arbejdsgiver, der opsiger en ansat, ikke kræve, at hovedferien holdes i opsigelsesperioden. Det gælder, selvom det er den ansatte selv, der har bedt om at holde ferie på et tidspunkt, der kommer til at ligge i en opsigelsesperiode.

Der gælder dog tre undtagelser til denne hovedregel. En arbejdsgiver kan placere hovedferien i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage (forlængelse kan ske enten ved, at fratrædelsestidspunktet udskydes, eller ved at opsigelsesvarslet afgives tilsvarende tidligere) eller den ansatte og arbejdsgiver indgår en aftale om at fravige beskyttelsesbestemmelsen.

Begrænsningen omfatter kun hovedferie. Arbejdsgiveren kan således godt placere den øvrige ferie i en opsigelsesperiode, hvis restferien er varslet korrekt (1 måneds varsel) og ferien kan rummes inden opsigelsesperiodens udløb. En ansat, der selv ønsker at holde ferie på det oprindeligt planlagte tidspunkt, har ret til at fastholde ferietidspunktet.

I opsigelsesperioden kan en arbejdsgiveren ikke pålægge den ansatte at afvikle overført ferie ud over 4 uger eller ferie optjent udover 15,42 timer pr. mdr. for en fuldtidsansat , dvs. "den 6. ferieuge".
De almindelige ferievarsler gælder også i en opsigelsesperiode.

Den ansattes opsigelse
Hvis en ansat selv siger op, gælder de almindelige ferieregler i opsigelsesperioden. Det betyder, at den ansatte har pligt til at afholde ferie, der er varslet korrekt. Den ansatte kan ikke forlange at holde ferie i opsigelsesperioden, hvis det ikke er aftalt i forvejen.

Fritstilling
Fritstilling i en opsigelsesperiode betyder, at den ansatte ikke har pligt til at arbejde og ikke behøver at stå til rådighed for arbejdsgiveren. Der udbetales løn i en fritstillingsperiode. Samtidig indebærer en fritstilling, at en ansat kan anses for at holde hele sin optjente ferie i fritstillingsperioden, forudsat at varslet samt at ferien kan rummes indenfor fritstillingsperioden.
Følgende betingelser skal således være opfyldt, for at den ansatte kan anses for at holde sin ferie:

  • den ansatte skal være fritstillet
  • for at hele hovedferien kan anses for at være afholdt, skal fritstillingsperioden være på mindst 3 måneder og 15 arbejdsdage
  • for at hele den øvrige ferie kan anses for at være afholdt, skal fritstillingsperioden være på mindst 1 måned og 10 arbejdsdage.

Ferie kan imidlertid kun anses for afholdt, hvis medarbejderen har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsperioden. Det betyder f.eks., at en fritstillet medarbejder, der starter nyt arbejde umiddelbart efter 3 måneders fritstilling, skal have sin ikke afholdte hovedferie med sig.

I en fritstilling kan arbejdsgiveren ikke pålægge den ansatte at afvikle overført ferie ud over 4 uger eller ferie optjent ud over 15,42 timer pr. mdr. for en fuldtidsansat , dvs. "den 6. ferieuge". Denne ferie kan ikke anses for afholdt under en fritstilling.

Betaling ved fratræden
Den ansatte får andet arbejde eller bliver ledig
Ved fratræden opgøres den ferie, den ansatte har til gode. I opgørelsen indgår såvel ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afholdt, og ferie, der er optjent i det løbende optjeningsår. Ved fratræden omregnes antallet af optjente ferietimer til feriedage. Der beregnes feriegodtgørelse på 12,5 %. Hvis den særlige feriegodtgørelse på 1,95% er udbetalt samlet ved ferieårets start, sker der modregning for ikke-afviklede ferietimer. Feriegodtgørelsen anvises på feriekort.

Den ansatte har flere end 25 feriedage
Hvis den ansatte ved fratræden har flere end 25 feriedage til gode, fordi den ansatte f.eks. har overført ferie, kan den ansatte ikke ved fratræden holde mere end 25 dage i et ferieår og skal således have feriegodtgørelse udbetalt for feriedage ud over 25 dage. Beløbet udgør 2,5%

Hvis den ansatte overgår til anden ansættelse i kommuner/regioner, kan den ansatte og den kommende arbejdsgiver indgå skriftlig aftale om, at feriedagene i stedet overføres til den nye arbejdsgiver.

Udbetaling direkte til den ansatte
Hovedreglen er, at feriegodtgørelse indbetales på feriekort. I visse situationer kan feriegodtgørelsen nu udbetales til den ansatte i forbindelse med fratræden:

Er den ansatte fratrådt og har ikke afholdt hele sin ferie, skal arbejdsgiver automatisk ved ferieårets udløb, dog senest den 15. juni, udbetale feriegodtgørelse til den fratrådte, hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det forudsætter, at beløbet stammer fra en ophørt ansættelse.

Er ferien afholdt men feriegodtgørelsen ikke hævet af den fratrådte inden udløbet af ferieåret, og beløbet er mindre end 3.000 efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, udbetales beløbet af den, der administrerer feriegodtgørelsen til den fratrådte efter dennes anmodning. Betingelsen er at det erklæres skriftligt, at ferien er afholdt i et ansættelsesforhold. Gøres kravet ikke gældende senest den 30. september forældes det.

Feriegodtgørelse udover 1.500 kr., der er optjent under et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret og ikke er hævet af den ansatte inden udløbet af ferieåret, udbetales efter anmodning uanset beløbets størrelse af den, der administrerer feriegodtgørelsen. Den fratrådte skal skriftligt erklære, at ansættelsesforholdet er ophørt. Gøres kravet ikke gældende senest den 30. september forældes det.

Feriegodtgørelse, der ikke er hævet inden udløbet af ferieåret, og som stammer fra den 5. ferieuge, udbetales, uanset størrelse, efter skriftlig anmodning fra den ansatte, af den der administrerer feriegodtgørelsen. Betingelsen er, at det erklæres, at ferien vedrører 5. ferieuge og ferien ikke er aftalt overført til næste ferieår.

Har den ansatte fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter børnepasningsorlovsloven eller kontanthjælp er der særlige forhold der gør sig gældende.

Den ansatte forlader arbejdsmarkedet
Hvis den ansatte forlader arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller alder skal feriegodtgørelsen for al tilgodehavende ferie udbetales direkte til den ansatte. Ansatte, der overgår til efterløn, anses ikke for at forlade arbejdsmarkedet og får deres feriepenge i forbindelse med, at ferie holdes det pågældende år. Dog har den ansatte i særlige situationer ret til at få udbetalt feriegodtgørelsen, hvis den ansatte erklærer at ville forlade arbejdsmarkedet helt. 

Ønsker man alligevel at få ferien udbetalt som engangsbeløb ved fratræden, kan arbejdsgiveren kræve dokumentation for, at man også går på pension samtidig med at man får efterløn. Dette skal ske senest 6 måneder efter fratræden.