Ferie ved fratræden

Fratrædelse - hvad så?

Arbejdsgiverens opsigelse
Som hovedregel kan en arbejdsgiver, der opsiger en ansat, ikke kræve, at hovedferien holdes i opsigelsesperioden. Det gælder, selvom det er den ansatte selv, der har bedt om at holde ferie på et tidspunkt, der kommer til at ligge i en opsigelsesperiode.

Der gælder dog tre undtagelser til denne hovedregel. En arbejdsgiver kan placere hovedferien i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage (forlængelse kan ske enten ved, at fratrædelsestidspunktet udskydes, eller ved at opsigelsesvarslet afgives tilsvarende tidligere) eller den ansatte og arbejdsgiver indgår en aftale om at fravige beskyttelsesbestemmelsen.

Begrænsningen omfatter kun hovedferie. Arbejdsgiveren kan således godt placere den øvrige ferie i en opsigelsesperiode, hvis restferien er varslet korrekt. En ansat , der selv ønsker at holde ferie på det oprindeligt planlagte tidspunkt, har ret til at fastholde ferietidspunktet.

I opsigelsesperioden kan en arbejdsgiveren ikke pålægge den ansatte at afvikle overført ferie ud over 4 uger.

Den ansattes opsigelse
Hvis en ansat selv siger op, gælder de almindelige ferieregler i opsigelsesperioden. Det betyder, at den ansatte har pligt til at afholde ferie, der er varslet korrekt. Den ansatte kan ikke forlange at holde ferie i opsigelsesperioden, hvis det ikke er aftalt i forvejen.

Fritstilling
Fritstilling i en opsigelsesperiode betyder, at den ansatte ikke har pligt til at arbejde og ikke behøver at stå til rådighed for arbejdsgiveren. Der udbetales løn i en fritstillingsperiode. Samtidig indebærer en fritstilling, at en ansat kan anses for at holde hele sin optjente ferie i fritstillingsperioden, forudsat at varslet samt at ferien kan rummes indenfor fritstillingsperioden.

Følgende betingelser skal således være opfyldt, for at den ansatte kan anses for at holde sin ferie:

  • den ansatte skal være fritstillet
  • For at al ferie kan anses for at være afholdt, skal fritstillingsperioden være på mindst 3 måneder og 15 arbejdsdage.
  • For at "restferie" ( ferie udover hovedferien) kan anses for at være afholdt, skal fritstillingsperioden være på mindst 1 måned og 10 arbejdsdage.

Ferie kan imidlertid kun anses for afholdt, hvis medarbejderen har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsperioden. Det betyder f.eks., at en fritstillet medarbejder, der starter nyt arbejde umiddelbart efter 3 måneders fritstilling, skal have sin ikke afholdte hovedferie med sig.

Hvis ikke andet aftales, vil ferie i fritstillingsperioden blive betragtet som afholdt efter ovenstående regler. Der er dog ikke noget til hinder for at aftale med sin arbejdsgiver, at ferien helt eller delvis indbetales til FerieKonto, således at ferien ikke eller kun delvis betragtes som afholdt i fritstillingsperioden.

Har du udover ferielovens 5 uger ret til feriefridage eller lign. vil sådanne ikke-afholdte dage normalt blive udbetalt ved fratræden.

Betaling ved fratræden
Ved fratræden opgøres den ferie, den ansatte har til gode. I opgørelsen indgår såvel ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afholdt, og ferie, der er optjent i det løbende optjeningsår. Der beregnes feriegodtgørelse på 12,5 % som indbetales til FerieKonto eller anden feriekonto-ordning.