Feriehindring

Hvis en ansat har været forhindret i at holde sin ferie, er der mulighed for at få udbetalt ferien. Der er tale om feriehindring, hvis f.eks. et af følgende forhold foreligger:
  • egen sygdom (ikke barns sygdom)
  • barselsorlov
  • orlov til adoption
  • ophold i udlandet
  • overgang til selvstændigt erhverv
  • lovligt varslede og afsluttede konflikter
  • aftjening af værnepligt.

Foreligger der en feriehindring, således at den ansatte helt eller delvist er afskåret fra at holde sin hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september, har den ansatte ret til at få udbetalt feriepenge for hovedferien, uden at ferien skal holdes. Pengene kan udbetales umiddelbart efter ferieperiodens udløb den 30. september og senest ved ferieårets afslutning. Udbetaling forudsætter, at det er godtgjort, at der foreligger en feriehindring.

En ansat kan også vælge at udskyde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Foreligger der en feriehindring op til ferieårets udløb, dvs. op til den 30. april, kan feriepengene for ikke-afholdt ferie udbetales.

En ansat kan også indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, at han i stedet for at få feriepengene udbetalt overfører ferien til det følgende ferieår. En sådan aftale skal være indgået inden ferieårets udløb. Kravet om skriftlighed skal sikre den ansattes bevis for aftalen og har betydning ved forældelse.

Beregning af feriepenge i forbindelse med en feriehindring
Er tidspunktet for afvikling af hovedferie fastlagt, udgør feriepengene den løn, som den ansatte ville have haft ret til under den fastlagte ferie.

Er tidspunktet for hovedferien ikke fastlagt, udgør feriepengene den løn, som den ansatte har ved ferieperiodens udløb, dvs. den 30. september.

Anmoder den ansatte om at få feriepengene udbetalt ved ferieårets udløb, dvs. den 30. april, er det lønnen på dette tidspunkt, der lægges til grund

Feriehindring og de særlige feriedage
Bevirker en feriehindring, at en ærlig feriedag ikke kan holdes som planlagt, holdes dagen på et senere tidspunkt i ferieåret.
Opstår feriehindringen - f.eks. sygdom - først, efter at afholdelsen af en eller flere sammenhængende særlige feriedage er begyndt, betragtes dagen(e) som holdt.
Hvis feriedage og særlige feriedage holdes i forlængelse af hinanden, betragtes dagene i relation til feriehindringer som én sammenhængende periode.

Forældelse
For ikke at fortabe sin ret til at få udbetalt feriepenge som følge af en feriehindring, skal den ansatte inden 3 år efter udløbet af det ferieår, hvori feriehindringen lå, rette henvendelse til Pensionsstyrelsen.