Optjening af ferie, afvikling og varsling

Optjening af ferie

Ret til ferie med løn optjenes på grundlag af beskæftigelse i optjeningsåret, som følger kalenderåret. Den optjente ferie afholdes i det efterfølgende ferieår, som løber fra den 1. maj til den 30. april.

Uanset at der ikke er optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, har en ansat altid ret til at afholde 5 ugers ferie. Hvis den ansatte ikke har været ansat hos arbejdsgiveren i hele optjeningsåret har denne altså ret til få suppleret ferien op til 5 ugers ferie. De feriedage, som ligger ud over den optjente ferie, kaldes suppleringsferie. Ferie, der er optjent feriepenge til, skal altid holdes før suppleringsferie.

Den ansatte har ret, men ikke pligt, til at holde ferie uden løn.

Der udbetales kun løn eller feriegodtgørelse for den del af ferien, der er optjent, men under nærmere betingelser kan medlemmer af A-kassen have ret til feriedagpenge.

Feriens afvikling
Den ansatte har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i ferieperioden (hovedferien), dvs. i perioden fra den 1. maj til den 30. september, med mindre andet aftales mellem den ansatte og arbejdsgiver. Mindst 2 uger af hovedferien skal dog gives i sammenhæng.

Efter aftale med arbejdsgiveren kan hovedferien holdes uden for ferieperioden.

De øvrige feriedage, som også benævnes restferien, kan holdes udenfor ferieperioden, dvs. i perioden fra den 1. oktober til den 30. april. Ferie uden for ferieperioden bør normalt ikke deles i mindre afsnit end 1 uge, men kan gives som enkeltdage. Der er ikke noget til hinder for, at en ansat aftaler med arbejdsgiveren, at hele ferien, dvs. både hovedferie og restferie, holdes i én samlet periode i ferieåret.

Placering af ferien
Det er arbejdsgiveren, der i sidste ende bestemmer på hvilket tidspunkt, ferien skal holdes. Arbejdsgiveren har imidlertid pligt til at indgå i en forhandling med den ansatte og skal tage hensyn til den ansattes ønsker ved feriens placering. Arbejdsgiveren skal specifikt tage hensyn til den ansattes ønsker om, at hovedferie holdes i den ansattes barns skolesommerferie. Arbejdsgiveren har imidlertid ret til at tage hensyn til arbejdets udførelse, når ferien tilrettelægges.

Hvornår begynder og slutter ferie?
Ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag (f.eks. mandag morgen) og slutter, ved hele ferieuger, ved ferieugens/ferieugernes ophør (f.eks. fredag eftermiddag). Ved enkelte dage eller flere feriedage begynder ferien ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Varsling
Arbejdsgiveren skal varsle ferien så tidligt som muligt. Hovedferien skal varsles med mindst 3 måneder, og den ansatte skal have meddelelse om øvrige feriedage senest 1 måned før feriens begyndelse.

Når arbejdsgiveren først har varslet ferien, er der afgivet et løfte, og ferien kan som udgangspunkt herefter ikke aflyses eller flyttes.

Ændring
Arbejdsgiveren kan dog undtagelsesvis ændre fastsat ferie, når der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør, at institutionen har brug for den ansattes arbejdskraft. Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der er opstået sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes. Hvis ændringen medfører udgifter for den ansatte, f.eks. afbestilling af sommerhus, skal arbejdsgiveren erstatte tabet.

Principper for afvikling af ferie
Der gælder et almindeligt princip omkring afvikling af de forskellige former for ferie: Ferie, der er overført fra et ferieår til et efterfølgende ferieår, afholdes altid først. Herefter afholdes ferie, hvortil der er optjent ret til løn eller feriegodtgørelse og til sidst afholdes eventuel suppleringsferie.