Særlige regler for tjenestemænd

Tjenestemænd følger de samme regler som gælder for de overenskomstansatte med få undtagelser:

  • For tjenestemænd gælder, at tjenestefrihed uden løn sidestilles med beskæftigelse, når tjenestefrihedsperioden ikke overstiger 6 måneder, og den ansatte genindtræder i stillingen senest ved tjenestefrihedsperiodens udløb. Ved tjenestefrihed til videreuddannelse kan der medtages op til et 1 år. Der optjenes således ferie i denne periode. Har den ansatte lønnet beskæftigelse i perioden, optjenes der ikke ferie.
  • Der gælder også særlige ferieregler for tjenestemænd, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge, rådighedsløn eller efter afsked pga. helbredsmæssige årsager.