Udbetaling af ferie

Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb

Den 6. ferieuge
Hvis en ansat ikke ønsker at holde optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. uge (svarende til 5 ugers ferie) for en fuldtidsbeskæftiget, inden ferieårets udløb, har den ansatte ret til at få udbetalt de resterende ferietimer ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb - dvs. 30. april.

Mulighed for lokal særregel vedr. den 6. ferieuge
Kommunen/Regionen har mulighed for - af budget- og planlægningsmæssige hensyn - at fastlægge en frist, inden for hvilken de ansatte skal tilkendegive, om de ønsker den 6. ferieuge udbetalt. Ønskes muligheden anvendt, skal arbejdsgiver senest tilkendegive dette over for de ansatte ved ferieårets start.
Ønsker fra de ansatte om udbetaling af 6. ferieuge - på denne baggrund - skal tilkendes over for arbejdsgiver senest 1. oktober i ferieåret (eller en evt. senere fastsat dato).
Ønskes den 6. ferieuge derimod afholdt, skal ansatte så tidligt som muligt give arbejdsgiver besked om tidspunktet for afholdelse.

Den 5. ferieuge
Hvis den ansatte ikke har holdt hele sin ferie og hvis beløbet for uhævet feriegodtgørelse er på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, så udbetaler arbejdsgiveren ved ferieårets udløb - dog senest den 15. juni - beløbet automatisk til den ansatte. Betingelse er at det vedrører den 5. ferieuge.

Har den ansatte uhævet feriegodtgørelse vedr. den 5. ferieuge ved ferieårets udløb, skal arbejdsgiver foretage udbetaling heraf efter anmodning fra den ansatte. Betingelse for udbetaling er, at den ansatte erklærer, at beløbet vedrører 5. ferieuge, og at denne ikke er aftalt overført. 

Øvrige situationer
Er ferien afholdt men feriegodtgørelsen ikke hævet af den ansatte inden udløbet af ferieåret, og beløbet er mindre end 3.000 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal arbejdsgiver udbetale beløbet til den ansatte efter dennes anmodning. Betingelsen er at det erklæres skriftligt, at ferien er afholdt i et ansættelsesforhold. Gøres kravet ikke gældende senest den 30. september forældes det.

Er den ansatte fratrådt senest ved ferieårets udløb og har uhævet feriegodtgørelse på over 1.500 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal arbejdsgiver udbetalt  beløbet efter anmodning fra den ansatte.

Har den ansatte fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, børnepasningsorlovsydelser, kontanthjælp m.v. gælder der særlige regler.

Forældelse
Krav på løn under ferie, feriegodtgørelse eller særlig feriegodtgørelse forældes, hvis der ikke er rejst krav over for arbejdsgiveren senest den 30. september efter ferieårets udløb. Hvis arbejdsgiveren ikke efterkommer kravet, kontakt da Forhandlingsafdelingen i Bibliotekarforbundet. Kravet mod arbejdsgiver forældes nemlig med mindre den ansatte senest den 30. november efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretslig behandling, politianmeldelse eller ved at rette henvendelse til Arbejdsdirektoratet. Forældet feriekrav tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

En ansat, der ikke har kunne holde ferie på grund af en feriehindring, fortaber sin ret til feriegodtgørelse, hvis den ansatte ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til Pensionsstyrelsen.