Udbetaling af ferie

Udbetaling af ferie ud over 4 uger

Den 5. ferieuge
Det er muligt at få udbetalt ferie vedr. den 5. ferieuge, hvis visse betingelser er opfyldt, og der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie til næste år.

Hvis den ansatte ikke har holdt hele sin ferie, og hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, udbetaler arbejdsgiveren ved ferieårets udløb - dog senest den 15. juni - beløbet automatisk til den ansatte. Betingelsen er, at det vedrører den 5. ferieuge.

Hvis den samme situation opstår, men beløbet er på 1.500 kr. og derover, kan den ansatte skriftlig anmode om at få pengene udbetalt. Kravet er, at beløbet skal stamme fra den 5. ferieuge, og at der ikke er indgået aftale om overførsel. Hvis ikke der anmodes om beløbet inden den 30. september, fortabes rettes.

De særlige feriedage (6. ferieuge)
Særlige feriedage, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, godtgøres kontant til medarbejderen, medmindre den pågældende og ledelsen har indgået aftale om at overføre dagene til et senere ferieår.

Øvrigt
Se iøvrigt afsnittet om feriehindring.

Forældelse
Krav på løn under ferie, feriegodtgørelse eller særlig feriegodtgørelse forældes, hvis der ikke er rejst krav over for arbejdsgiveren senest den 30.september efter ferieårets udløb. Hvis arbejdsgiveren ikke efterkommer kravet, kontakt da Forhandlingsafdelingen i Bibliotekarforbundet. Kravet mod arbejdsgiver forældes nemlig med mindre den ansatte senest den 30. november efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretslig behandling, politianmeldelse eller ved at rette henvendelse til Arbejdsdirektoratet. Forældet feriekrav tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

En ansat, der ikke har kunne holde ferie på grund af en feriehindring, fortaber sin ret til feriegodtgørelse, hvis den ansatte ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til Pensionsstyrelsen.