Samarbejdet mellem folkebibliotek og folkeskole sat under lup

19-02-2014 af
Ny spørgeskemaundersøgelse viser, at folkebibliotekerne vægter et samarbejde med folkeskolen højt, og at det blomstrer med lokale udviklingsprojekter i mange kommuner.

Bibliotekarforbundet har i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening spurgt alle landets bibliotekschefer om, hvordan de samarbejder med folkeskolen, og hvordan de ser på digital dannelse. 

Spørgeskemaet blev sendt ud til alle landets biblioteksledere, og 73 % har besvaret det.

Formål og fokus
Formålet med undersøgelsen har været at få belyst, i hvor høj grad der er fokus på relationen til folkeskolen på landets biblioteker, og hvilke muligheder og perspektiver bibliotekscheferne ser i et tættere, mere målrettet samarbejde. Samtidig har Bibliotekarforbundet ønsket at finde frem til nogle af de initiativer og gode ideer, der vokser frem lokalt, og som andre biblioteker måske kan få inspiration fra. Nogle af disse vil finde vej til et inspirationskatalog, som Bibliotekarforbundet udgiver i løbet af foråret.

Folkeskolen tænkes ind i bibliotekspolitikken
Der er fokus på samarbejdet mellem folkeskolen og folkebiblioteket på chefkontorerne på en stor del af landets folkebiblioteker. 71 % af respondenterne svarer således, at et samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket er en del af den overordnede bibliotekspolitik, og 46 % svarer, at biblioteket planlægger nye tilbud til folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen og den understøttende undervisning.

- Jeg er glad for, at vi nu har en undersøgelse, der viser, at bibliotekscheferne har fokus på mulighederne på dette område, og at så mange allerede er i gang med at planlægge nye tiltag rettet mod folkeskolen. For som jeg ser det, er der virkelig brug for, at eleverne i højere grad får gavn af bibliotekarernes viden og kompetencer, når de skal tilegne sig bedre informationskompetencer, siger formanden for Bibliotekarforbundet Søren Kløjgaard. 

Faggrænser, ressourcer og kommunikation spænder ben
Når der spørges til, hvilke forhindringer der er, for at et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem de to institutioner kan udvikles, peger respondenterne på faggrænser, manglende økonomiske ressourcer på biblioteket og manglende kommunikation mellem folkebibliotek og folkeskole. 

Søren Kløjgaard siger: 
- Dette viser, hvor der skal sættes ind, hvis man ønsker at løfte samarbejdet. Det er måske ikke så overraskende, at det netop er her bibliotekscheferne oplever de største forhindringer, men det interessante er jo, hvordan man kan formulere nogle bud på, hvordan man kan gøre barriererne mindre. Og det er blandt andet det, vi ønsker at sætte fokus på med denne undersøgelse.

Bibliotekets indsats bør kobles bedre til konkrete undervisningsforløb
Der ligger et stort indsatsområde i forhold til at koble bibliotekernes tilbud bedre op på folkeskolens behov. Undersøgelsen viser nemlig, at det ikke sker i særlig høj grad i dag. 36 % af respondenterne svarer, at bibliotekets indsats i mindre grad er koblet op på eksempelvis konkrete opgaveforløb, mens 10 % svarer, at indsatsen i høj grad er det.

- Mange biblioteksledere tænker måske stadig mest i traditionel biblioteksorientering i form af foredrag, fordi det giver kunder i butikken og flere lånerkort på bundlinjen, men vi ved, at det har større effekt hos børnene, hvis undervisning i eksempelvis søgeteknik kobles op på konkrete opgaver. Fremadrettet har bibliotekerne en opgave i at indrette deres tilbud anderledes i forhold til målgruppen og den effekt, der ønskes, siger Søren Kløjgaard.

Stort potentiale i opgaven omkring digital dannelse
Et andet indsatsområde ligger i opgaven omkring digital dannelse. Her svarer 81 % af respondenterne, at de mener, at folkebiblioteket skal være med til at løfte opgaven, mens det kun er 7 %, der i høj grad allerede gør det. 19 % svarer, at de slet ikke gør det endnu.

”Det er først i løbet af de seneste år, man har fået øjnene op for det store behov, der er på dette område, så det er klart nok, at man på bibliotekerne skal have en dialog med folkeskolen om, hvad behovet blandt eleverne er, og hvordan tilbuddene skal se ud, men det er positivt, at bibliotekscheferne føler ansvar for opgaven, for så er jeg sikker på, at de nok skal finde en rigtig god form på det med tiden, udtaler Søren Kløjgaard.

Du kan se undersøgelsens resultater her.