Kontakt BF, hvis du er privatansat arbejdsmiljørepræsentant

07-02-2018 af
Efter at en højesteretsdom har slået fast, at et BF-medlem, der var arbejdsmiljørepræsentant hos Carlsberg IT, ikke nød nogen særlig beskyttelse, vil BF gerne i kontakt med de øvrige privatansatte arbejdsmiljørepræsentanter.

Sagen med den privatansatte arbejdsmiljørepræsentant, der tidligere har været omtalt i fagmagsinet Perspektiv, har på grund af den principielle karakter nu været igennem både byret, landsret og Højesteret, og både Akademikerne og arbejdsgiverorganisationerne DI og DA indtrådte i sagen.


Alle tre instanser gav medhold i, at der var tale om en usaglig afsked og tilkendte en godtgørelse efter funktionærloven. Højesteret var imidlertid ikke enig i, at arbejdsmiljøloven i den konkrete sag gav arbejdsmiljørepræsentanten en yderligere beskyttelse. 

Arbejdsmiljøloven slår fast, at »arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.«

Omdrejningspunktet i sagen blev, hvad der forstås ved »tilsvarende fagligt område«. Højesteret fandt, at der ikke var en overenskomst, der passede på arbejdsmiljørepræsentantens arbejde, og at konsekvensen heraf var, at der ikke er nogen særlig beskyttelse efter arbejdsmiljøloven.

Behov for lovændring
Med dommen er skabt en retstilstand, hvor privatansatte akademikere, der typisk ikke er omfattet af en overenskomst, risikerer at stå uden nogen særlig beskyttelse, hvis de påtager sig hvervet som arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen. Det har ikke været hensigten med lovgivningen, så der forestår nu et arbejde med at få repareret dette hul.  

Akademikernes formand Lars Qvistgaard udtaler i et debatindlæg i Altinget, at dommen »kan betyde, at andre repræsentanter ikke tør påpege fremtidige problemer med trivslen. Derfor bør DA komme i arbejdstøjet og gøre deres for at sikre det gode arbejdsmiljø«.

Er du arbejdsmiljørepræsentant i det private?
I BF vil vi gerne være sikre på, at vi har kendskab til alle arbejdsmiljørepræsentanter, og at hvervet er korrekt anmeldt overfor arbejdsgiver. 

Er du arbejdsmiljørepræsentant i en privatvirksomhed, bedes du derfor kontakte BF, så vi kan se, om du er korrekt registreret. Vi kan så samtidig undersøge, om der en overenskomst på dit faglige område, som giver dig en beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant. 

Du kan sende en mail til kvm@bf.dk.