Gå til sidens indhold

Bibliotekarforbundets Seniorgruppe

Bibliotekarforbundets Seniorgruppe er for alle pensionistmedlemmer i Bibliotekarforbundet.

Vær med på vognen, når du stopper med jobbet! Meld dig ind i Seniorgruppen og deltag i besøg og udflugter sammen med nye og gamle kolleger.

Ca. 6 gange om året – heraf på en 1 til 2-dages sommerudflugt – mødes vi for at se biblioteker og andre kulturinstitutioner og følge med i den fortsatte udvikling.

Du skal være medlem af Bibliotekarforbundet, og dit kontingent dækker samtidig medlemskab af Seniorgruppen.


Bibliotekarforbundets%20Seniorgruppe%20ved%20Ravningbroen,%20Vejle%20ådal

 • Seniorgruppens generalforsamling 2018 med 35 års jubilæumsarrangement

  Tid: Tirsdag den 17. april 2018 kl. 11 – ca. 12.30

  Sted: Johan Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K


  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen indstillede Børge Sørensen, som blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet, lovligt indkaldt og at dagsordenen var korrekt.

  2. Beretning 2017 – 2018.
  Formand for bestyrelsen Kirsten Waneck supplerede den udsendte skriftlige beretning med at nævne den seneste tur, som Seniorgruppen har stået for, nemlig turen til Glasmuseet i Ebeltoft, der havde været en stor succes. 22 medlemmer deltog. I alt har 300 medlemmer deltaget i de 9 arrangementer og sensommerturen, der har været siden seneste generalforsamling. Som et forsøg har man til et par af arrangementerne skullet tilmelde sig via BF´s arrangementskalender. Bestyrelsen tager endeligt stilling til, om denne arrangementskalender fremover skal bruges ved tilmelding til Seniorgruppens arrangementer.

  Siden udsendelsen af den skriftlige beretning er der kommet yderligere syv medlemmer til Seniorgruppen, og vi er BF`s største faggruppe.

  Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt, konstruktivt og meget morsomt samarbejde i det forløbne år. Desuden sendte hun en meget stor tak til Aarhusgruppen, som på helt frivillig basis laver arrangementerne i Jylland. Uden deres meget store indsats kunne turene i Jylland ikke finde sted.

  Susy Tastesen uddybede punktet om eventuelle rejser til udlandet med biblioteksfagligt og andet kulturelt indhold. Bestyrelsen er interesseret i at vide, om der er interesse for, at der arbejdes videre med emnet. I bestyrelsens idébank om kommende aktiviteter står bl.a. nævnt en tur til Oslo, Amsterdam og Berlin. En vejledende, uforpligtende afstemning blandt generalforsamlingens deltagere viste, at ca. halvdelen af deltagerne kunne være interesserede i en fællestur uden for landets grænser. Bestyrelsen modtager meget gerne ønsker, forslag og kommentarer fra medlemmerne, såvel i denne som i andre sager. Mailadresserne fremgår af Seniorgruppens hjemmeside.

  Jan Østergaard Bertelsen efterlyste bestyrelsens holdning til, hvordan man kan gøre bestyrelsens arbejde mere landsdækkende. Fra salen blev bl.a. Odense fremhævet som et godt sted for en kommende generalforsamling. Formanden henviste til Aarhusgruppens meget store arbejde for at sprede turene rundt i landet og tilføjede, at man i det forløbne år har formaliseret arbejdet ved at have en observatør fra gruppen til tre af fire bestyrelsesmøder. Desuden meldte hun ud, at bestyrelsen har overvejet at lægge en kommende generalforsamling i Odense. Vi må dog erkende, at der altid vil være vanskeligheder forbundet med at deltage i arrangementer, der ligger langt fra ens bopæl. Konsekvensen kan blive, at man skal bruge en overnatning, for at kunne deltage.

  3. Regnskab for 2017.
  Det udsendte og af bestyrelsen og revisorerne godkendte regnskab blev godkendt af Generalforsamlingen.

  4. Budget for 2018
  Forslag til budget blev fremlagt. Det blev bemærket, at medlemmerne ikke betaler kontingent til selve gruppen, kun til BF. Budgettet blev godkendt.

  5. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingsbeslutning

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer: På valg var Merete Riis og Susy Tastesen.
  De blev begge genvalgt.

  Suppleanter: På valg var Helle A. Mortensen og Aase Andreasen. Helle Mortensen var villig til genvalg. Aase Andreasen genopstillede ikke.

  En gruppe bestående af Dorte Vind, Jørn Knudsen, Leif Dehnits, Inge-Lise Westh-Hansen og Kirsten Markers havde foreslået Anne-Marie Schmidt til bestyresen. Hun blev valgt. Helle A. Mortensen blev genvalgt.

  På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:
  Formand Kirsten Waneck. Kasserer Ellen Warrer Bertelsen. Sekretær: Susy Tastesen. Referent: Merete Riis. Margrethe Krogh Sørensen. Suppleanter: Anne-Marie Schmidt og Helle A. Mortensen.

  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  På valg var revisorerne Finn Slente og Erik Møller og revisorsuppleanten Kirsten Viltoft Kakkar. De var alle villige til genvalg. Alle blev genvalgt.

  8. Eventuelt

  a. Orientering om Seniorgruppens Sensommertur 2018
  Merete Riis kom med dagens reklameindslag og opfordrede alle, der havde lyst, til at melde sig til turen. Der er stadig en del ledige pladser. Man kan tilmelde sig på sensommertur2018@gmail.com. Programmet kan findes på Seniorgruppens hjemmeside.

  b. Nyt fra BF’s hovedbestyrelse
  Næstformand Jette Fugl takkede forsamlingen for dens store engagement. Hun kommenterede de vanskeligheder, som enkelte medlemmer har haft med tilmelding via BF’s arrangementskalender og fortalte, at fremover er opgaverne i forbindelse med tilmelding overgået til DM, hvilket burde lette BF en del i arbejdet. Desuden fik vi en status på konflikten og på BF`s rolle i forhandlingerne. BF`s profil er ved at ændre sig. Der bliver flere og flere enkeltansatte, og der rekrutteres efterhånden fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner. Dette kan medføre, at man måske skal til at se på vedtægtsændringer på næste BF Generalforsamling. En eventuel revision af biblioteksloven er ligeledes på banen. Og så er de nye Meningsdannere begyndt at blive synlige i pressen med artikler, der går på fagets indhold.

  Jette sluttede med at tage et billede af forsamlingen, hilse fra formanden og opfordre til, at man kiggede på BFairOK18 Facebook gruppen.