Gå til sidens indhold

Tillidsrepræsentantens opgaver

Som tillidsrepræsentant er din væsentligste opgave at være talsmand for dine kolleger, og du er dermed officielt og arbejdsretligt kollegernes repræsentant med anerkendt forhandlingsret efter TR-reglerne. Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til at sørge for overholdelse af overenskomsten og andre regler for arbejdet.

Tillidsrepræsentantens opgaver

Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Da du er Bibliotekarforbundets repræsentant på arbejdspladsen, har du mulighed for at søge indflydelse i forhold til dem, der træffer beslutninger og som har betydning for BF-medlemmers arbejdsforhold. Primært er det arbejdspladsens ledelse, men det kan også være andre, f.eks. kommunalbestyrelse/ministerium. Du kan således forelægge forslag, henstillinger, ideer og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. Det kan til tider også være nødvendigt at benytte muligheden for at gå i pressen og ytre sig om f.eks. besparelser m.v.

Dine opgaver som tillidsrepræsentant er således mangfoldige. Du vil have en plads i samarbejdsudvalget og lokalt skulle forhandle løn, personalepolitikker og lokale aftaler, eventuelt være bisidder for en kollega, sidde i ansættelsesudvalg, informere og koordinere, være med- og modspiller ved organisationsforandringer, håndhæve overenskomster og aftaler og meget mere.

Som TR skal du ved forestående ansættelser og afskedigelser holdes bedst muligt orienteret, og alle oplysninger af interesse for TR skal tilgå dig uopfordret. TR skal også have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de medlemmer, han/hun repræsenterer.

Tillidsrepræsentantens forhandlings- og aftaleret

Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter har forhandlings- og aftaleretten for samtlige bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er samt for cand.IT’er med bacheloruddannelse fra IVA. Dertil kommer bachelorer fra IVA og bachelorer i bibliotekskundskab og videnskommunikation fra SDU. 

Forhandlingsmandatet gælder dog ikke for 1) bibliotekschefer og niveauer derover i kommuner, regioner og staten og 2) andre ledere (souschefer og mellemledere), der lokalt kan forhandle og indgå lønaftaler med tillidsrepræsentanten som modpart.

Adgang til at iværksætte kollektive kampskridt i henhold til Hovedaftalen (mægling, voldgift og konflikt) er ikke uddelegeret fra Bibliotekarforbundet til den lokale tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten er bemyndiget til  forhandle og indgå aftaler om løn og ansættelsesretlig forhold samt  indgå lokale aftaler i SU-/MED-regi.

Frit organisationsvalg
Bibliotekarforbundet har indgået en fritvalgsaftale med Magisterforeningen, så det er muligt, at cand. mag'er der f.eks. arbejder på biblioteksområdet kan være medlem af Bibliotekarforbundet og visa versa. I sådanne tilfælde får tillidsrepræsentanten forhandlings- og aftaleretten.

De offentlige arbejdsgivere kræver, at der i sådanne tilfælde sker en orientering til dem, så de ved, hvem de skal rette henvendelse til i konkrete sager. Det fremgår af cirkulære om frit organisationsvalg på AC-området.

Norske og svenske bibliotekarer
Herudover kan norske og svenske bibliotekarer, der søger og får ansættelse i Danmark, blive serviceret af Bibliotekarforbundet – og dermed også af BF’s tillidsrepræsentanter – det første år efter ansættelsen i Danmark. Serviceringen gælder alle generelle fagforeningsspørgsmål som f.eks. oplysning om løn- og ansættelsesforhold samt forhandling af løn ved ansættelse m.v. Kravet er i følge aftale om gæstemedlemsskab blot, at den pågældende bevarer sit medlemskab af enten det norske Bibliotekarforbundet eller det svenske DIK-Förbundet. Strækker ansættelsen i Danmark sig længere end 1 år, kræver en fortsat servicering fra Bibliotekarforbundets side, at den pågældende melder sig ind i Bibliotekarforbundet.  

Opbakning fra Bibliotekarforbundet og dine kolleger

I det daglige arbejde har du derfor brug for opbakning fra Bibliotekarforbundet og ikke mindst fra dine kolleger. Derfor stiller Bibliotekarforbundet uddannelse, kurser og netværk til rådighed for dig som tillidsrepræsentant, så du er klædt bedst muligt på til dine opgaver. Til at støtte dig lokalt anbefaler Bibliotekarforbundet, at der bliver oprettet en BF-klub med en BF-bestyrelse, og at der etableres samarbejde med andre AC-grupper.